கோணியோதலாமஸ் வையனாடன்சிஸ் (Bedd.) Bedd. - அனோனேசி

இணையான பெயர் : அட்ருடிஜியா வையனாடன்சிஸ் Bedd.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம், 3-5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : புதிய சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லிய உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 1.0-1.3 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 10-24 (-35) X 3-6 செ.மீ, நீள்சதுரம் முதல் நீண்ட ஈட்டி வடிவ இலைகள், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 13-16 ஜோடிகள், அடர்த்தியானது, விளிம்பின் அருகில் வளைவானது, அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனியானது, இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை அல்லது முதிர்ந்த தண்டில் உள்ள சிறிய முடிச்சுகளில் மலர்கள் காணப்படும், மஞ்சள் கலந்த பச்சை, சராசரியாக 1.5 செ.மீ. நீளமானது; மலர்காம்பு 5 மி.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : ஒரு விதையுள்ள கொத்தான முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்டம் முதல் நீள்சதுரம், அலகுடையது, 1.2-1.5 செ.மீ. நீளமானது, சிறிய காம்புள்ள கனிகள்.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, அதிகம் மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் உள்ள ஆனைமலை முதல் கூர்க் (குடகு) பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது.

தற்போதைய நிலை :

குறைந்த பாதிப்புக்குட்பட்டது: பாதிக்கும் தருவாயில் (த்ரட்டண்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்.., 2000).

சான்று ஏடு :

Beddome, Icon. Pl. Ind. Or. 1: 13. 61. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 1: 19. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 17. 2004.

Top of the Page