ஹோலிகர்னா பெட்டொமை J.Hk. - அனகார்டியேசி

:

தமிழ் பெயர் : பால்வடின்ஜான், பால்விடின்யம்

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : உயர்ந்த பெரிய மரம் 35 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானதாக இருக்கும்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : தடித்த சிறிய நுனிக்கிளைகள், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது.
சாறு : கறுப்பு நிறமான பிசின்.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, நுனிக்கிளையில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாகமைந்தவை; இலைக்காம்பு தடித்து 3-8 செ.மீ. நீளம், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், மெண்மையான அரக்கு நிறமுடைய உரோமங்களுடையது, ஒன்று அல்லது இரண்டு ஜோடி நீளமான, உதிராத, அரக்கு நிறமான உரோமங்களுடைய ஸ்பர் கொண்டது; இலை அலகு 19-44 X 7-20 செ.மீ., தலைகீழ் ஈட்டி வடிவம், மற்றும் நுனிப்பகுதி பரந்த வட்ட அல்லது முக்கோண வடிவானது அலகின் நுனி சிறிது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவம் முதல் கூரியது, அலகின் விளிம்பு உரோமங்களுடையது, கோரியேசியஸ், கொழுந்து இலைகளில் அரக்கு நிறமுடைய மென்உரோமங்கள் காணப்படும், முதிர்ந்த இலைகளில் கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பின் மேல் மென்உரோம தூவிகள் காணப்படும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் சராசரி 30 ஜோடிகள், மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைபின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் அல்லது தண்டின் நுனியில் அமைந்த பேனிக்கிள், மலர்கள் இருபாலானவை கொண்டது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), பூத்தண்டு கிண்ணம் கனியை பாதி வரை முடியிருக்கும்.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் அதிக மழை பெறும் அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் (கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான பகுதிகளில்) காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும், அரிதாக மற்றும் பரவலாக தெற்கு மலபார் முதல் வடக்கு கர்நாடக கடற்கரை வரை மற்றும் தெற்கு சயாத்திரி முதல் மத்திய சயாத்திரி வரையிலும் காணப்படுகிறது.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (நாயர்,1997)

சான்று ஏடு :

Hooker, Fl. Brit. Ind. 2: 38. 1876; Gamble, Fl. Madras 1: 269. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 111. 2004.

Top of the Page