ஹோப்பியா கிளாப்ரா Wt. & Arn. - டிப்டிரோகார்ப்பேசி

இணையான பெயர் : ஹோப்பியா வைட்டியானா Wall. ex Wt. & Arn. ரகம் கிளாப்ரா (Wt. Arn.) Bedd.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை அரக்கு நிறமுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறுநுனிக்கிளைகள் கருமை நிறமுடையது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் அமைப்பு கொண்டது; இலையடிச்செதில்கள் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு தோராயமாக 2 செ.மீ., நீளமானது; இலை அலகு 5.5-10 X 2-4 செ.மீ. முட்டை-ஈட்டி வடிவமுடையது, அலகின் நுனி சிறிது சிறிதாக குறுகி வால் போன்று நீண்டு மற்றும் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது, உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் தோராயமாக 8 ஜோடிகள், வளைவானது, மேற்பரப்பில் தெளிவானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கிடைமட்டமான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : பேனிக்கிள் மஞ்சரி, இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பாக காணப்படும், 1-3 மலர்கள் சேர்ந்தது, இலை அல்லது இலையை விட பெரியது; மலர்கள் கிரீம்-மஞ்சள் நிறமானது, தோராயமாக 0.6 செ.மீ. நீளமுடையது.
கனி / விதை : உலர்கனி (நட்), 3 தோராயமாக 1.8 செ.மீ. நீளமானது, முட்டை வடிவம் அல்லது நீள்வட்டமானது, ஏப்பிகுலேட், வழுவழுப்பானது; நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் மற்றும் இரண்டு பெரிய புல்லி இதழ்கள் மற்றும் மூன்று சிறிய புல்லி இதழ்கள் கொண்டவை; ஒரு விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

அரிதான கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 100 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - தெற்கு சாயாத்திரி மற்றும் பாலக்காடு மலைப்பகுதியில் அட்டப்பாடி இடங்களில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Wight and Arnon, Prodr. 85. 1834; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 44. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 192. 1996.

Top of the Page