ஹோப்பியா பார்விபுளோரா Bedd. - டிப்டிரோகார்ப்பேசி

:

தமிழ் பெயர் : இரும்போகம், கோங்கு, பொங்கு

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 35 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை அரக்கு நிறமுடையது, வெடிப்புகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறுநுனிக்கிளைகள், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் அமைப்பு கொண்டது; இலையடிச்செதில்கள் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 0.6 செ.மீ. வரை நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது கேனாலிகுலேட், புதிய இலைக்காம்பு உரமோங்களுடையது; இலை அலகு 4.5-10 X 1.5-3.5 செ.மீ., ஈட்டி வடிவம் அல்லது குறுகிய முட்டை வடிவம், அலகின் நுனி குறுகி கூர்மையானது முதல் சிறிது சிறிதாக குறுகி வால் போன்று நீண்டு கூர்மையானது, அலகின் தளம் வட்டமானது முதல் சிறிய இதய வடிவானது (சப்கார்டேட்), அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ் உரோமங்களற்றது, உரோமங்கள் மையநரம்பின் அடிப்பரப்பிலும் மற்றும் இலையின் விளிம்பிலும் ஆங்கொன்றாக காணப்படும்; டொமேஸ்சியா இரண்டாம் நிலை நரம்பு கோணப்பகுதியில் காணப்படும்; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-12 ஜோடிகள், மேற்பரப்பில் உயர்ந்தது, தளத்திலுள்ள ஒரு ஜோடி நரம்புகள் எதிரானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : பேனிக்கிள் மஞ்சரி, மென்உரோமங்களுடையது; மலர்கள் வெண்நிறமுடையது.
கனி / விதை : உலர்கனி (நட்) மற்றும் நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் உடையவை; ஒரு விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

எமர்ஜெண்ட் (காடுகளின் மேல்மட்ட அடுக்கை விட மிக உயர்ந்த மரமாக) முதல் மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Beddome, Fl. Sylv. 7. 1869; Gamble, Fl. Madras 1: 82. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 44. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 194. 1996.

Top of the Page