ஹோப்பியா யுட்டிலிஸ் (Bedd.) Bole - டிப்டிரோகார்ப்பேசி

இணையான பெயர் : பலனோகார்ப்பஸ் யுட்டிலிஸ் Bedd.

தமிழ் பெயர் : கருங்கோங்கு

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 25 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை அடர்ந்த அரக்கு நிறம், வெடிப்புகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறுநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் அமைப்பு கொண்டது; இலைக்காம்பு தோராயமாக 1.2 செ.மீ. நீளமானது; இலை அலகு 12.5-18 X 3-5 செ.மீ. ஈட்டி வடிவமுடையது, அலகின் நுனி சிறிது சிறிதாக குறுகி வால் போன்று நீண்டு மழுங்கிய முனை, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கிடைமட்டமான பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் பேனிக்கிள்; மஞ்சள் கலந்த வெள்ளை நிறம்.
கனி / விதை : உலர்கனி (நட்), தோராயமாக குறுக்குவெட்டில் 1.2 செ.மீ., உருண்டையானது, ஏபிகுலேட், கனி நிரந்தரமான புல்லி இதழ்களால் சூழப்பட்டது; ஒரு விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 300-600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - அகஸ்த்திய மலையின் மழை மறைவு பிரதேசத்தில் மட்டும் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Kew Bull. 146. 1951; Gamble, Fl. Madras 1: 84. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 45. 2004.

Top of the Page