ஹம்போல்டியா யுனிசுஹா Bedd. ரகம். யுனிசுஹா - ஃபேபேசி-சிசல்பினிஆய்டியா

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறுமரம் 6 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : கூட்டிலைகள், இரண்டு சிற்றிலைகள் கொண்டது, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு சிறியது, 0.5 செ.மீ. நீளமானது மற்றும் தலைகீழ் முட்டை வடிவம் கொண்ட சுரப்பி போன்ற பகுதி இலைக்காம்பின் மேற்பகுதியில் காணப்படும்; இலையடிச்செதில்கள் ஒரு ஜோடி, நிலையானது, இலைபோன்றது, ஈட்டிவடிவம்; சிற்றிலைகள் மிகச்சிறிய காம்புடையது, இலை அலகு 7-15 X 2.5 செ.மீ. ஈட்டிவடிவம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தொகுப்பான ரெசீம்மாக முதிர்ந்த தண்டு பகுதியில் தோன்றும்.
கனி / விதை : தட்டையான பாட் கனி (அவரைப்போன்றது), தலைகீழ் முட்டை வடிவம் மற்றும் சமதளமற்ற நுனி; விதைகள் தட்டையானது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 900 மீ. முதல் 1300 மீ. உயரம் வரையுள்ள குட்டையான பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - குறிப்பாக தெற்கு சயாத்திரி உள்ளடக்கிய அகஸ்த்திய மலையின் மேற்கு பகுதியில் காணப்படும்.

தற்போதைய நிலை :

அழியக்கூடிய தருவாயில் (எண்டோன்ஜர்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000)

சான்று ஏடு :

Beddome, Fl. Sylv. 1. 183. 1872; J. Bombay Nat. Hist. Soc., 81(3): 729 (1984 publ. 1985); Gamble, Fl. Madras 1: 411. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 155. 2004.

Top of the Page