ഐലെക്‌സ്‌ വൈറ്റിയാന വല്ലിച്ച്‌ എക്‌സ്‌ വൈറ്റ്‌ Wall.ex Wt. - അക്വിഫോളിയേസി

Vernacular names : Malayalam: വെലോടി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 20 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന നിത്യഹരിത മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : പുറംതൊലി മിനുസമാര്‍ന്നതും, ചാരനിറത്തിലുള്ളതും, ശ്വസന രന്ധ്രങ്ങളോടുകൂടിയതുമാണ്‌; വെട്ട്‌പാടിന്‌ കീം നിറം.
Branches and Branchlets : ഉപശാഖകള്‍ ഉരുണ്ടതും, അരോമിലവും, ചിലപ്പോള്‍ ഊതരാശിയോടു കൂടിയതുമാണ്‌.
Leaves : ഇലകള്‍ ലഘുവും, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍ വര്‍ത്തുളമായി അടുക്കിയിരിക്കുന്നു; ഇലഞെട്ട്‌ 0.7 സെ.മി നീളമുള്ളതും ചാലോട്‌കൂടിയതുമാണ്‌; പത്രഫലകത്തിന്‌ 3മുതല്‍ 6.5 സെ.മി വരെ നീളവും 1 മുതല്‍ 3 സെ.മി വരെ വീതിയുള്ളതുമാണ്‌, ദീര്‍ഘവൃത്താകാരമോ ചിലപ്പോള്‍ അപഅണ്ഡാകാരമോ ആണ്‌, പത്രാഗ്രം ദീര്‍ഘവും പത്രാധാരം നിശിതവുമാണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, അരോമിലം, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം; മുഖ്യസിര ചാലോട്‌ കൂടിയതാണ്‌; ദ്വതീയ ഞരമ്പുകള്‍ 6 ജോഡി; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ അപ്രസക്തമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗകളാണ്‌, ഡയീഷ്യസാണ്‌ ആണ്‍ പൂക്കള്‍ വെളുത്തതും, ചെറുതണ്ടോടുകൂടിയ സൈമുകളിലുണ്ടാകുന്നു, പൂങ്കുലത്തണ്ടുകള്‍ 0.8 മുതല്‍ 1.25 സെ.മി വരെ നീളമുള്ളതാണ്‌, പെണ്‍പൂക്കള്‍ കക്ഷങ്ങളില്‍ കൂട്ടമായുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : അറ്റത്തൊരു മുനപ്പോടുകൂടിയ, ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ആഭ്രകം ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്‌; ഓരോ വിത്തുള്ള 6 അറകളുണ്ട്‌.

Ecology :

1800 മീറ്ററിനും 2400 മീറ്ററിനും മദ്ധ്യേ ഉയരമുള്ളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലെ മലാപ്പ്‌ മരമായി വളരുന്നു.

Distribution :

തെക്കെഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ നീലഗിരി, ആനമല, പളനിമല നിരകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ മാത്രം വളരുന്നു.

Literatures :

Wight, Ic. Pl. Ind. Orient. t. 1216. 1848; Gamble, Fl. Madras 1: 200. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 95. 2004.

Top of the Page