ஐலக்ஸ் வைட்டியானா Wall.ex Wt. - அக்கிஃபோலியேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பசுமைமாறாமரம் 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, சாம்பல் நிறமானது; லெண்டிசெல்லேட் (பட்டை துளைகள்); உள்பட்டை கிரீம் நிறமானது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.7 செ.மீ. நீளமானது, இலைக்காம்பு குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 3-6.5 X 1-3 செ.மீ, நீள்வட்ட வடிவம் சிலசமயங்களில் தலைகீழ் முட்டை வடிவம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஒர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; ஆண்மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது, சிறிய மஞ்சரி காம்புடைய சைம், மஞ்சரி காம்பு 0.8-1.25 செ. மீ. நீளமானது; பெண்மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பாக காணப்படுபவை.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கோளவடிவானது, சிவப்பு நிறமானது, கூரிய நுனியுடையது; அறைகள் 6, ஒவ்வொரு அறையும் 1 விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, உயரமான மலைகளிலுள்ள (கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800-2400 மீ.) பசுமைமாறாக்காடுகளில் உயரமான மலைகளிலுள்ளவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்திய தீபகற்பம் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - நீலகிரி, ஆனைமலை மற்றும் பழனி மலைகள்.

சான்று ஏடு :

Wight, Ic. Pl. Ind. Orient. t. 1216. 1848; Gamble, Fl. Madras 1: 200. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 95. 2004.

Top of the Page