லொப்டொனிக்கியா காடோட்டா (Wall. ex G. Don) Burrett - ஸ்டர்குலியேசி

இணையான பெயர் : க்ருவியா காடோட்டா Wall. ex G. Don; லொப்டொனிக்கியா மாக்குறாய்டஸ் Bedd.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை கீரிம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியவை, கோடுகளுடையது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் பக்கவாட்டில் அமைந்தவை, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.7-1.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது அல்லது நுனி சிறிது கேனாலிகுலேட், காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியது, இளம்பருவத்தில் ஆங்காங்கே நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-16 X 2.3-6.3 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது குறுகிய நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி வால் போன்றது (முனை 1.5-4 செ.மீ. நீளமானது), அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது அல்லது நுனிப்பகுதியில் ஆங்காங்கே ஒழுங்கற்ற சிறிய பிறை போன்ற பற்களுடையது, சார்ட்டோசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது அல்லது இளம்பருவத்தில் ஆங்காங்கே நட்சத்திர வடிவ உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும் அல்லது அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; தளத்திலே 3_நரம்புகளை உடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-6 ஜோடிகள், நுனி நோக்கி வளைந்தவை, ஒன்றொடுன்று விளிம்பின் அருகில் (லுப்) இணைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்..
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, குட்டையானது சைம் வகை; மலர்கள் பச்சை-வெள்ளை நிறமானது; மலர்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சியூல்), தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, 1.8 செ.மீ. நீளமானது; விதைகள் 1-3, ஆரஞ்ச்-சிவப்பு நிறமான பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 200-1100 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் மத்திய சயாத்திரி (கூர்க் பகுதி வரை காணப்படுபவை) பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Burrett, Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem. 9: 727.1926; Veldkamp & Flipphi, Blumea 32: 451. 1987; Gamble, Fl. Madras 1: 112. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 57. 2004.

Top of the Page