லிட்சியா போர்டிலோனை Gamble - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 18 மீ. வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, ப்ரவுன் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையம் போன்றது, அடர்த்தியாக படிந்த ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1-2 செ.மீ. நீளமானது, ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 7-23 X 4-11 செ.மீ., தலைகீழ் முட்டை-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி பொதுவாக அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது-ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சப்கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பிலுள்ள நரம்புகள் மட்டும் ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களையுடையது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-16 ஜோடிகள், தெளிவானது, ஒன்றுக்கொன்று இணையானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் காம்புகளற்ற அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடைய சிறு அம்பல், இலைக்கோணங்களில் அல்லது முதிர்ந்த தண்டின் பக்கவாட்டில் அமைந்தவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்சதுர வடிவானது, 1.2 செ.மீ. நீளமானது, ப்பீரியான்ந்த் கோப்பையின் அமர்ந்தவாறு காணப்படும்; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக அல்லது மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில், கடல் மட்டத்திலிருந்து 300-1800 மீ. உயரத்திற்கு இடைப்பட்ட பகுதிகளில் உயரமான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - அதிகமாக தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் அரிதாக மத்திய சயாத்திரியின் வடக்கு பகுதியில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Bull. Misc. Inform. Kew 1925: 131. 1925; Gamble, Fl. Madras 2: 1237. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 398. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 66. 1996.

Top of the Page