லிட்சியா ஸ்டாக்சியை (Meisner) J.Hk. - லாரேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கிட்டதட்ட வளையமானது, உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1-2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 5-20 X 2-4.5 செ.மீ., கோட்டு வடிவானது முதல் குறுகிய நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, சிலசமயங்களில் குறுகிய தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி மெட்டையானது முதல் கூரியதுடன் அதன் முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, உரோமங்களற்றது, அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சிவப்பு நிறமானது (க்களாக்கஸ்), கோரியேசியஸ்; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் பிற நரம்புகள் கண்களுக்கு புலப்படாது அல்லது வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி ரெசீம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் ஓர் பாலானவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்சதுர வடிவானது, 2 செ.மீ. நீளமானது; விதைகள் 1.

வாழியல்வு :

மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகள் மற்றும் மழை குறைவாக பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை (திருவனந்தபுரம் முதல் தெற்கு கொங்கன் வரை).

சான்று ஏடு :

Hooker, FBI 5 176. 1886;

Top of the Page