ലിറ്റ്‌സിയ ട്രാവന്‍കോറിക്ക Gamble - ലോറേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 4 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Habit : കനത്തില്‍ തുരുമ്പന്‍ രോമിലമായ, ഏതാണ്ട്‌ ഉരുണ്ട, ഇളം ഉപശാഖകള്‍.
Branches and Branchlets : ഇലകള്‍ ലഘുവാണ്‌, സാധാരണയായി തണ്ടുകളുടെ അറ്റത്ത്‌ ഉപസമ്മുഖമാണ്‌; തവിട്ട്‌ രോമിലമായ, മുകളില്‍ ചെറുതായി ചാലുളള ഇലഞെട്ടിന്‌ 1 സെ.മീ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 8 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 18 സെ.മീ വരെ നീളവും 2.5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 5.5 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി ദീര്‍ഘവൃത്തീയ-ആയതാകാരം തൊട്ട്‌ അപഅണ്‌ഡാകാരം വരെയാണ്‌, പത്രാഗ്രം ദീര്‍ഘമാണ്‌, പത്രാധാരം ഉപകോണാകാരം തൊട്ട്‌ നിശിതം വരെയാകാം, കടലാസ്‌പോലത്തെ പ്രകൃതം, കീഴെ ഞരമ്പുകളിലെങ്കിലും ലഘുവായി ഫള്‍വസ്‌ രോമിലമാണ്‌, നീലരാശി കലര്‍ന്ന കീഴ്‌ഭാഗം; മുഖ്യസിര ചാലുളളതാണ്‌; കമാനം തീര്‍ക്കുന്ന 8 മുതല്‍ 12 വരെ ജോഡി ദ്വീതീയ ഞരമ്പുകള്‍; വിദൂര പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Leaves : മഞ്ഞ നിറത്തിലുളള പൂക്കള്‍, അവൃന്ത കക്ഷ്യ ഛത്രമഞ്‌ജരികളില്‍ ഉണ്ടാകുന്നു.
Inflorescence / Flower : കായ, ചെറുകര്‍ണ്ണിതമായ, കപ്പാകൃതിയിലുളള പരിദള കുഴലിനകത്തുളള, ഏതാണ്ട്‌ 1 സെ.മീ കുറുകേയുളള, ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

600 മീറ്റര്‍്‌ വരെ താഴ്‌ന്ന ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി അപൂര്‍വ്വമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-അഗസ്‌ത്യമലയുടെ കാറ്റിനഭിമുഖമായ ഭാഗത്ത്‌ വളരുന്നു.

Status :

വംശനാശഭീഷണിയുളളത്‌ (ഐ. യു. സി. എന്‍, 2000).

Literatures :

Kew Bull. 132. 1925; J. Econ. Taxon. Bot. Vol. 29 (4): 828-830; Gamble, Fl. Madras 2: 1237.1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 400. 2004.