லிட்சியா ட்ராவன்கோரிக்கா Gamble - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, பொதுவாக எறக்குறைய எதிரடுக்கம் போன்று சிறுகிளைகளின் நுனியிலமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1 செ.மீ., நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிது கேனாலிகுலேட், ப்ரவுன் நிறமான உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 8-18 X 2.5-5.5 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம் முதல் தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் மழுங்கியவை முதல் கூரியது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களுடைய கீழ்பரப்பு கொண்டது அல்லது கீழ்பரப்பிலுள்ள நரம்புகளில் மட்டுமாவது உரோமங்களுடையது, அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்); மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-12, ஒன்றோடொன்று விளிம்பில் இணைந்தவை (லூப்); மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் மஞ்சள் நிறமானவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் அம்பல் வகை மஞ்சரி, காம்பற்றவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது; 1 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, மிகச்சிறிய இதழ்களுடைய கோப்பை போன்ற ப்பீரியான்ந்தின் மேல் அமர்ந்தவை.

வாழியல்வு :

அரிதானது, கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, உயரம் குறைவான மலைகளிலுள்ள (கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில்), அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - அதிக மழை பெறும் அகஸ்த்திய மலை பகுதியில் காணப்படுகின்றன.

தற்போதைய நிலை :

அழியக்கூடிய தருவாயில் (எண்டோன்ஜர்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000)

சான்று ஏடு :

Kew Bull. 132. 1925; J. Econ. Taxon. Bot. Vol. 29 (4): 828-830; Gamble, Fl. Madras 2: 1237.1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 400. 2004.