மலோட்டஸ் ஆரியோ-பங்க்டேட்டஸ் (Dalz.) Muell.-Arg. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : ரொட்லேரா ஆரியே-பங்க்டேட்டா Dalz.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 5மீ. வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, மிக நுண்ணிய உரோமங்களுடையது முதல் உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்குமானவை, எதிராக அமைந்த ஜோடி இலைகள் சமமற்றவை; இலைக்காம்பு 1.5 செ.மீ., நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட்; இலை அலகு 9.5-19.5 x 2.6-7 செ.மீ. நீள்வட்ட-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி நீளமான அதிக்கூரியது முதல் வால் போன்றது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது மழுங்கியது, அலகின் விளிம்பு பிளவுகள் அல்லது பற்களுடையது, பிசின் (ரெசின்) சுரக்ககூடிய மஞ்சள் நிறமான சுரப்பிகளை அலகின் பின்புறத்தில் கொண்டவை; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7-10 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளம் நோக்கிய பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை; மஞ்சரி ரெசீம், இலையின் அலகை விட குட்டையானது.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), 3 அறைகளுடையது, தடித்த முட்களுடையது, 1.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; விதைகள் அறையின் பக்கத்திற்கு ஒன்றாக காணப்படும்.

வாழியல்வு :

ஆங்காங்கே கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக 1600 மீ. உயரம் வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

DC Prodr. 15 (2): 973. 1866; Gamble, Fl. Madras 2: 1323. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 423. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 151. 1996.

Top of the Page