மலோட்டஸ் ரெசீனஸ் (Blanco) Merr. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : மலோட்டஸ் இண்டர்மீடியஸ் (Bail.) Balakr.; மலோட்டஸ் மூரிக்கேட்டஸ் (Wt.) Thw.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, லெண்டிசெல் கொண்டது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை, எதிரே அமைந்த ஜோடி இலைகள் சமமற்றவை; இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியவை; இலைக்காம்பு 0.5-1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியவை; இலை அலகு 5.5-16 x 2.7-4.5 செ.மீ., வடிவத்தில் வேறுபாடுகள் நிறைந்தவை, சாய்ந்த சதுரம்-நீள்வட்டம் முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் இருமுனைகளும் குறுகியது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது முதல் பிளவுகளுடையது-பற்களுடையது, ரெசின் சுரக்ககூடிய மஞ்சள் நிறமான சுரப்பிகளை அலகின் கீழ்பரப்பில் கொண்டவை; மையநரம்பு அலகின் மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளம் நோக்கிய பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர்பாலானவை, இலைக்கோணங்களில் அமைந்த ஸ்பைக்.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), 3 உருளை வடிவங்கள் (காக்கை) ஒன்றாக சேர்ந்தது போன்ற அமைப்பு, ஆங்காங்கே மஞ்சள் நிறமான சுரப்பிகளுடையது மற்றும் மூரிகேட்; விதைகள் அறைக்கு ஒன்றாக அமைந்தது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1300 மீ. வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Sp. Blancoan. 222: 1918. Bull. Bot. Surv. Ind. 10. 245. 1968; Gamble, Fl. Madras 2: 1323. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 423. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 152. 1996.

Top of the Page