மியோகைன் பானோஸா (Dalz.) Sinclair - அனோனேசி

இணையான பெயர் : யுனானா பானோஸா Dalz.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறியமரம், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறம், லெண்டிசெல்லேட்லேட், உள்பட்டை கிரீம் நிறம்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : வெள்ளை நிறமான சிறிய நுனிக்கிளைகள் மற்றும் நீள்வாக்கில் அமைந்த வலைப்பின்னல் போன்ற பதிந்த தழும்புகளுடையது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.3-0.8 செ.மீ. நீளமானது, புதிதாக தோன்றிய இலையின் காம்புகள் உரோமங்களுடையது, முதிர்ந்த காம்புகள் சிறிதளவு உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 4.6-12 X 1.5-3.6 செ.மீ., ஈட்டி வடிவம் முதல் குறுகிய முட்டை வடிவம், அலகின் நுனி வால் போன்றது முதல் அதிக்கூரியது (நுனி 2 செ.மீ. நீளம் வரை இருக்கும்), அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, மேற்பரப்பில் உரோமங்களற்றது, நுண்ணிய ஒளிபுகும் புள்ளிகளுடையது மற்றும் இலையின் கீழ்பரப்பிலுள்ள நரம்புகள் உரோமங்களுடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-9 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெல்லியது, நெருக்கமானது, இணையானது முதல் சிறிதளவு இணையானது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனியானது, இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை அல்லது தண்டின் நுனியில் காணப்படும் மலர்கள், காம்பற்றது, மஞ்சள் கலந்த பச்சை அல்லது அழுக்கான வெள்ளை நிறமான பின்னிய அடர்ந்த உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : கொத்தான 1 முதல் 3 விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்டமானது, காம்பற்றது, மிருதுவான அடர்ந்த பின்னிய உரோமங்களுடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, உயரம் குறைந்த மற்றும் மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள (கடல் மட்டத்திலிருந்து 400-1370 மீ.) அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - அதிகமாக தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரியிலும், மற்றும் அரிதாக மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரியிலும் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Sinclair, Sarawak Mus. J. 5: 604. 1951; Gamble, Fl. Madras 1: 14. 1997 (re. ed); Cook, Fl. Bombay 1: 11. 1902; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 17. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 44. 1996.

Top of the Page