മെമിസിലോണ്‍ ഗ്രാസൈല്‍ Bedd. - മെലാസ്റ്റോമറ്റേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : കുറ്റിച്ചെടികളോ ചെറുമരങ്ങളോ ആണ്‌.
Branches and Branchlets : ശാഖകള്‍ വളഞ്ഞ്‌പുളഞ്ഞ്‌ പോകുന്നതാണ്‌; അരോമിലമായ, നേര്‍ത്ത ഉപശാഖകള്‍ ചതുഷ്‌ക്കോണമാണ്‌.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, സമ്മുഖ, ഡെക്കുസേറ്റ്‌ ക്രമത്തിലാണ്‌; ചാലുളള, അരോമിലമായ, ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.2 സെ.മീ മുതല്‍ 0.4 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 3.5 സെ.മീ മുതല്‍ 6.7 സെ.മീ വരെ നീളവും 1 സെ.മീ മുതല്‍ 2.2 സെ.മീ വരെ വീതിയും, അണ്‌ഡാകാരകുന്താകൃതിയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം വാലുളളതാണ്‌, ചിലപ്പോള്‍ മുനപ്പില്ലാത്ത അറ്റമുള്ള ദീര്‍ഘാഗ്രമാവാം, പത്രാധാരം നിശിതമാണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലം; അന്തര്‍ സീമാന്ത സിരകള്‍ക്കൊപ്പം ചെറുതായി ചാലുളള മുഖ്യസിര; ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകളും ത്രിതീയ ഞരമ്പുകളും അപ്രസക്തമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : ഇളം നീലനിറമുളള ദളങ്ങളുളള, നേര്‍ത്ത തണ്ടുളള പൂക്കള്‍, 3 എണ്ണമുളള കക്ഷ്യസൈമുകളിലുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : ഒറ്റ വിത്തുളള കായ, ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

700 മീറ്ററിനും 1000 മീറ്ററിനുമിടയില്‍ ഇടത്തരം ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ ആര്‍ദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ അടിക്കാടായി അപൂര്‍വ്വമായി വളരുന്നു.

Distribution :

അപൂര്‍വ്വം (നായര്‍, 1997).

Status :

Rare (Nayar, 1997).

Literatures :

Beddome, Ic. t. 164. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 1: 504. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 181. 2004.

Top of the Page