மெமிசிலான் க்ராசைல் Bedd. - மெலாஸ்டோமெட்டேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : கிளைகள் ஆங்கில எழுத்து Z வடிவில் கிளைத்தவை; சிறிய நுனிக்கிளைகள் நான்கு கோணங்களுடையவை, மெல்லியது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலைக்காம்பு 0.2-0.4 செ.மீ., நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 3.5-6.7 X 1-2.2 செ.மீ., முட்டை-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி வால் போன்றது, சிலசமயங்களில் குறுகிய அதிக்கூரியதுடன் மழுங்கிய நுனியுடையது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு சிறிதளவு அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது மற்றும் இண்ட்ராமார்ஜினல் (விளிம்பு நரம்பு) நரம்புடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் மற்றும் மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் கண்களுக்குப் புலப்படாது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் மூன்று மலர்களுடைய சைம், இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மலர்காம்பு மெல்லிய நூலைப்போன்றது; அல்லி இதழ்கள் வெளிறிய நீல நிறமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

அரிதானது, சிறிய குத்துசெடிகளாக (அன்டர்ஸ்டோரி) கீழ்மட்ட அடுக்கில், மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700-1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - அகஸ்த்திய மலை மற்றும் கூர்க் பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

அரிதானது (நாயர், 1997).

சான்று ஏடு :

Beddome, Ic. t. 164. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 1: 504. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 181. 2004.

Top of the Page