മൈക്രോട്രോപിസ്‌ മൈക്രോകാര്‍പ Wt. - സെലാസ്‌ട്രേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 8 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന; ചെറുമരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : ഉരുതും, അരോമിലവുമായ ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ഇലകള്‍ ലഘുവും, സമ്മുഖ, ഡെക്കുസേറ്റ്‌ ക്രമത്തിലുള്ളതുമാണ്‌; ഇലഞെട്ടിന്‌ ഉദ്ദേശം 0.7 സെ.മി നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 3 സെ.മി മുതല്‍ 9.3 സെ.മി വെരെ നീളവും 1.6സെ.മി മുതല്‍ 4.7 സെ.മി വരെ വീതിയും, ആകൃതി ദീര്‍ഘവൃത്തീയം മുതല്‍ അണ്ഡാകാരം വരെ, ഉപകോണാകാരത്തിലുള്ള പത്രാഗ്രം, പത്രാധാരം വൃത്താകാരം മുതല്‍ ആപ്പാകാരം വരെ, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, വിളറിയ കീഴ്‌ഭാഗം, ഉണങ്ങുമ്പോള്‍ ഒലിവ്‌-ചാരനിറത്തില്‍; 6 മുതല്‍ 8 വരെ ജോഡി, നേര്‍ത്ത, ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ അഡ്‌മീഡിയലി റാമിഫൈഡ്‌ രീതിയിലാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂങ്കുലകള്‍ 4 സെ.മി മുതല്‍ 8 സെ.മി വരെ നീളമുള്ള സൈമുകളാണ്‌.
Fruit and Seed : കായ, ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന വിദളങ്ങളോടുകൂടിയ, തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ളതും, മുനപ്പോടു കൂടിയതുമായ കാപ്‌സ്യൂള്‍ ആണ്‌; അരിലോടുകൂടിയ ഒറ്റ വിത്തുമാത്രം.

Ecology :

1600 മീറ്ററിനും 2300 മീറ്ററിനും ഇടയില്‍, ഉയര്‍ന്ന ഉയരമുള്ളയിടങ്ങളിലെ, നിത്യഹരിത വനങ്ങളുടെ അരികുകളില്‍, സാധാരണയായി, ഉപമേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌ - നീലഗിരിമലകളില്‍ സാധാരണമാണ്‌, പളനി മലകളില്‍ നിന്നും അഗസ്‌ത്യമലകളില്‍ നിന്നും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടു്‌.

Literatures :

Wight, Ic. 3: 7. 975. 1845; Gamble, Fl. Madras 1: 207. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 97. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 229. 1902.

Top of the Page