மைக்ரோட்ரோபிஸ் ராமிபுளோரா Wt. - செலஸ்ட்ரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 8 மீ. வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலைக்காம்பு 0.3-0.4 செ.மீ. நீளமானது; இலை அலகு 6.5-8.5 X 3.5-4.7 செ.மீ., பரந்த நீள்வட்டம் அல்லது தலைகீழ் முட்டை வடிவம், அலகின் நுனி வட்டமானது, சிலவற்றில் வட்டமானது மற்றும் பள்ளமான நுனி (ரெட்யுஸ்) உடையது, அலகின் தளம் வட்டமானது அல்லது ஆப்பு வடிவம் கொண்டது, அலகின் விளிம்பு பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு வெளிறியது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள், மேற்பரப்பில் தெளிவற்றது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அட்மீடியல்லி ராமிபைடு.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் காம்பில்லாமல் கொத்தாக இலைக்கோணங்களில் அல்லது முதிர்ந்த கிளைகளில் தோன்றும்.
கனி / விதை : நீள்வட்ட வெடிகனி, (கேப்சூல்), மற்றும் உதிராத சூலகத்தண்டு கொண்டது, ஒரு விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக 1800 மீ. முதல் 2400 மீ. உயரம் வரை உள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் பரவலாக நீலகிரி, ஆனைமலை மற்றும் பழனி மலைகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Wight, Ic. t. 977. 1845; Gamble, Fl. Madras 1: 207. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 97. 2004.

Top of the Page