நோத்தோபிஜியா ரெசிமோசா (Dalz.) Ramam. - அனகார்டியேசி

இணையான பெயர் : கிளைசிகார்பஸ் ரெசிமோசஸ் Dalz.; நோத்தோபிஜியா டால்சிலை Gamble ரகம் அங்குஸ்டிபோலியா Gamble

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை மெல்லிய வெடிப்புடையது; உள்பட்டை அரக்கு நிறம்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தடித்தது,உரோமங்களற்றது.
சாறு : கருமை நிறமான சாறு மற்றும் மிகக் குறைந்த அளவு சாறுயுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1-2.7 செ.மீ., நீளமானது, தடித்தது, உரோமங்களற்றது, பொதுவாக திருகிய இலைக்காம்பு; இலை அலகு 8-23 X 3.5-6.2 செ.மீ. நீள்சதுரம் முதல் தலைகீழ் ஈட்டி வடிவம்,அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு சிறிது அலைப்போன்றது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ், இலையின் கீழ்பரப்பில் மெழுகு பூசினாற் போன்ற சாம்பல் கலந்த பச்சை அல்லது ஊதா கலந்த சாம்பல் நிறம் உடையது; மையநரம்பு சிறிது மேற்புறத்தில் உயர்ந்து காணப்படும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9-25 ஜோடிகள், ஒன்றுக்கொன்று இணையானவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் சிறிது பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் இலைக்கோணங்களில் அமைந்த ரெசீம், 2-4 செ.மீ. நீளமானது, பொன் நிறமான அரக்கு நிறமான உரோமங்கள்; மலர்கள் ஒர்பாலானவை மற்றும் இருபாலானவை கலந்தவை (பாலிகேமஸ்).
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கனி சிவப்பு நிறம், ஆப்லேட் வடிவானது, 1 X 1.5 செ.மீ., அலகுடையது, ஒரு விதை கொண்டது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, குறைவான உயரம் உடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகள் அல்லது இரண்டாம் நிலை இலையுதிர்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி காடுகளில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

J. As. Soc. Bombay 3: 69. 1849; Gamble, Fl. Madras 1: 265. 1997 (re. ed); Saldanha, Fl. Karnataka 2: 207. 1996; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 113. 2004.

Top of the Page