ഓറോഫിയ യുനിഫ്‌ളോറ J. Hk. & Thoms. - അനോനേസി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Status Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 5 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുള്ള കുറ്റിച്ചെടികളായോ ചെറുമരങ്ങളായോ വളരുന്നു.
Branches and Branchlets : ഉപശാഖകളും മൊട്ടുകളും അരോമിലമാണ്‌.
Leaves : ഇലകള്‍ ലഘുവും, ഏകാന്തര ക്രമത്തില്‍, തണ്ടിന്റെ ഇരുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയതുമാണ്‌; നേര്‍ത്തതും, അരോമിലവുമായ, ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.3 മുതല്‍ 0.4സെ.മീ. നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 4 മുതല്‍ 8 സെ.മീ. വരെ നീളവും 2 മുതല്‍ 3.5 സെ.മീ. വരെ വീതിയും, ദീര്‍ഘവൃത്താകാര-ദീര്‍ഘായതാകാരമോ കുന്താകാരമോ ആണ്‌, അവിഭജിതം, നേര്‍ത്ത ചര്‍മ്മില പ്രകൃതത്തോടെയും അരോമിലവുമാണ്‌; 6 മുതല്‍ 8 വരെ ജോഡി നേര്‍ത്ത ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ ജാലികാ വിന്യാസം തീര്‍ക്കുന്നു.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ സാധാരണയായി ഒറ്റയായി കക്ഷങ്ങളിലുണ്ടാകുന്നു; നേര്‍ത്ത പുഷ്‌പവൃന്തത്തിന്‌ 0.7 മുതല്‍ 2 സെ.മീ. വരെ നീളം, അരോമിലമാണ്‌.
Fruit and Seed : ഒന്നോ രണ്ടോ വിത്തുകളുള്ള, അറ്റത്തൊരു മുനപ്പോടുകൂടിയ, ഗോളാകാരത്തിലുള്ള, അരോമിലവും തവിട്ടു കലര്‍ന്ന കറുത്ത നിറവുമുള്ളതും ചെറിയ തണ്ടോടുകൂടിയതുമായ, സരസഫലങ്ങള്‍ കൂട്ടമായുണ്ടാകുന്നു.

Ecology :

600 മീറ്ററിനും 1000 മീറ്ററിനും മദ്ധ്യേ ഇടത്തരം ഉയരമുള്ളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ കീഴ്‌ത്തട്ട്‌ മരമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌ - തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും കൂര്‍ഗ്‌ മേഖലയിലും മാത്രം വളരുന്നു.

Status :

വംശനാശ ഭീഷണിയുള്ളത്‌ (ഐ. യു. സി. എന്‍., 2000)

Literatures :

Hooker and Thomson, Fl. Ind. 111. 1855; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 32. 1990; Gamble, Fl. Madras 1: 24. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 19. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 47. 1996.

Top of the Page