ஒரோபியா யுனிஃபுளோரா J. Hk. & Thoms. - அனோனேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : குத்துச் செடி அல்லது சிறு மரம், 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மற்றும் மொட்டுகள் உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.3-0.4 செ.மீ. நீளமானது, மெலிதானது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 4-8 X 2-3.5 செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம் அல்லது ஈட்டி வடிவம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியதுடன் மழுங்கிய நுனியுடையது, அலகின் தளம் கூர்மையானது, முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, மெலிதான கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8, மெலிதானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் பொதுவாக தனியாக காணப்படும்; இலைக்கோணங்களில் அமைந்தவை; மலர்காம்பு மெலிதானது 0.7-2.0 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது.
கனி / விதை : கொத்தான 1-2 விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), உருண்டையானது, அலகுடையது, உரோமங்களற்றது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 600-1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும் - தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் கூர்க் பகுதியில் காணப்படும்.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Hooker and Thomson, Fl. Ind. 111. 1855; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 32. 1990; Gamble, Fl. Madras 1: 24. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 19. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 47. 1996.

Top of the Page