ஒட்டொநெப்புளியம் ஸ்டிப்புலெசியம் (Bedd.) Radlk. - சாப்பிண்டேசி

இணையான பெயர் : நெப்புளியம் ஸ்டிப்புலெசியம் Bedd.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: பொரிபூவம், பாவிரி முலை, கல்பூவத்தி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 28 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன், வழுவழுப்பானது முதல் முதிரும் போது ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, சிறிது உரோமங்களுடையது, முதிரும் போது உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, இரட்டைபடை_சிறகுவடிவக்கூட்டிலை (பேரிபின்னேட்), சிலசமயங்களில் ஒற்றைபடை_சிறகு வடிவக்கூட்டிலைகள், 40 செ.மீ. நீளமானது, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது, பல்வினேட், உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.3-0.6 செ.மீ. நீளமானது, தடித்தவை, இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது; சிற்றிலைகள் 3-6 ஜோடிகள், எதிரடுக்கமானவை, கிட்டதட்ட எதிரடுக்கமானவை அல்லது மாற்றுஅடுக்கமானவை; தளத்திலுள்ள ஜோடி சிற்றிலைகள் இலையடிச்செதில் போன்றது, காம்பற்றது, அகன்ற சிறுநீரக வடிவானது; இலை அலகு 8-18 (-26) X 5-8.5 (-10.5) செ.மீ., நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி வட்டமானது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது அல்லது சிறிது அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்); மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9-12 ஜோடிகள், கிட்டதட்ட நோரானது, விளிம்பின் அருகில் வளைந்தவை, நுண்ணிய டொமேசியா நரம்புகளின் கோணங்களில் உடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் தளம் நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை மற்றும் தண்டின் நுனியில் காணப்படும் பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் பாலிகேமஸ், காம்பற்றது அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 1-3 உருண்ட வடிவுடையது (காக்கை), நீள்வட்ட வடிவானது, அடர்த்தியாக முட்களுடையது; விதைகள் 1-2, ப்ரவுன், வழுவழுப்பானது, பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக அல்லது மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Radlk., Sapindac. Holl. Ind. 71. 1879; Gamble, Fl. Madras 1: 252. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6:109. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 195. 1996.

Top of the Page