பஜானெல்லியா லான்ஜிஃபேலியா (Willd.) K.Schum - பிக்னோனியேசி

இணையான பெயர் : பிக்னோனியா லான்ஜிஃபேலியா Willd.; பஜானெல்லியா ரீடை Wt.

தமிழ் பெயர் : ஆராந்தல்

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : உயரமான இலையுதிர் மரம், 30 மீ. வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை செதில் போன்றது, நீள்வாக்கு லெண்டிசெல் உடையது; உள்பட்டை வெள்ளை கலந்த ப்ரவுன் நிறம்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, கார்க் போன்ற லெண்டிசெல் கொண்டது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலைகள், ஒற்றைபடை சிறகுவடிவக்கூட்டிலைகள், 120 செ.மீ. நீளமானது; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) முக்கோண வடிவானது, உரோமங்களற்றது; சிற்றிலைகள் எதிரடுக்காமானவை, 9-14 ஜோடிகளுடன் நுனியில் ஒற்றை சிற்றிலையுடையது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.6 செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலையின் அலகு 8-24 X 3-10 செ.மீ., முட்டை வடிவானது, சிற்றிலையின் அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, சிற்றிலையின் தளம் சமமற்றது, சிற்றிலையின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், அலகின் மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்புக்கு சமமானது அல்லது சிறிது பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் ஒரு புறத்தில் அடுத்த பக்கத்தைவிட குறுகிய கோணமுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னலுடையது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : பேனிக்கிள் மஞ்சரி; மலர்கள் பர்புள் நிறமானது மற்றும் உட்புறம் மஞ்சள் நிறமானது, அல்லி இதழ்களின் விளிம்பு மெண்மையான உரோமங்கள் கொண்டது.
கனி / விதை : வெடிக்கனி (கேப்சூல்), 30-50 X 6-8 செ.மீ., கரும்அரக்கு நிறம்; விதைகள் எண்ணற்றவை, தட்டையானது, ஜவ்வு போன்ற சிறகுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் மேல்பரப்பைவிட (மேல்மட்ட அடுக்கை விட) உயரமான மரங்கள் (எமர்ஜெண்ட்), குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் மீயான்மர்; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரிகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Engler & Prantl, Planzenf. 4(3b): 244. 1895; Gamble, Fl. Madras 2: 1000.1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 334. 2004; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 321. 1990. Cook, Fl. Bombay 2. 333. 1902.

Top of the Page