പെര്‍സിയ മക്രാന്ത (Nees) Kosterm. - ലോറേസി

Synonym : മാക്കിലസ്‌ മക്രാന്ത നീസ്‌

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 30 മീറ്റര്‍വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : ശ്വസനരന്ധ്രങ്ങളുളള, ഇളംതവിട്ട്‌ നിറത്തിലുളള പുറംതൊലി; വെട്ട്‌പാടിന്‌ പിങ്ക്‌ നിറം.
Branches and Branchlets : അരോമിലമായ, ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍, സര്‍പ്പിളമായി, തണ്ടുകളുടെ അറ്റത്ത്‌ കൂട്ടമായടുക്കിയതാണ്‌; ചാലുളള, അരോമിലമായ, ഇലഞെട്ടിന്‌ 1.2 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 4.5 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 7 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 20.3 സെ.മീ വരെ നീളവും 3 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 8 സെ.മീ വരെ വീതിയും, ആകൃതി, അപഅണ്‌ഡാകാരമോ ദീര്‍ഘവൃത്താകാരം തൊട്ട്‌ ദീര്‍ഘവൃത്തീയ-ആയതാകാരം വരെ പലവിധത്തിലാകാം, പത്രാഗ്രം വൃത്താകാരമോ ദീര്‍ഘമോ നിശിതമോ ആവാം, പത്രാധാരം നിശിതം തൊട്ട്‌ വൃത്താകാരം വരെയാകാം, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം, അരോമിലം, കീഴെ നീലരാശി കലര്‍ന്നതാണ്‌, ഞെരടിയാല്‍ സുഗന്ധമുളളതാണ്‌; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ചാലുളളതാണ്‌; 8 മുതല്‍ 12 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; വിദൂര പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള, നേര്‍ത്ത ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; മറ്റ്‌ ചെറുഞരമ്പുകള്‍ അടുത്ത ജാലിതമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍, വിടര്‍ന്ന, ഉച്ഛസ്ഥ പാനിക്കിളുകളിലുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : കായ, മൂക്കുമ്പോള്‍, കറുപ്പ്‌ നിറമാകുന്ന, 2 സെ.മീ വരെ കുറുകേയുളള, ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

2000 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ, നിത്യഹരിതവനങ്ങളില്‍ മേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

ഇന്ത്യന്‍ ഉപദ്വീപിലും, ശ്രീലങ്കയിലും കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രി, മധ്യസഹ്യാദ്രി, തെക്കന്‍ മഹാരാഷ്‌ട്രന്‍ സഹ്യാദ്രി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വളരുന്നു.

Literatures :

Reinwardtia 6: 193. 1962; Gamble, Fl. Madras 2: 1227. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 401. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 71. 1996.

Top of the Page