பெர்சியா மேக்ராந்தா (Nees) Kosterm. - லாரேசி

இணையான பெயர் : மாக்கைலஸ் மேக்ராந்தா Nees

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வெளிறிய ப்ரவுன் நிறமானது, லெண்டிசெல் கொண்டது; உள்பட்டை பிங்க் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, தண்டின் நுனியில் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாகமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1.2-4.5 செ.மீ., நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 7-20.3 X 3-8 செ.மீ., அலகின் வடிவம் வேறுபாடு நிறைந்தது, தலைகீழ் முட்டை அல்லது நீள்வட்டம் முதல் நீள்வட்டம்-நீள்சதுர வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் வட்டமானது, அல்லது அதிக்கூரியது. அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்), அலகு கசக்கப்படும் போது நறுமணமிக்கது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-12 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற பெர்க்கரண்ட், மெல்லியவை; மற்ற சிறு நரம்புகள் நெருக்கமான வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தண்டின் நுனியில் அமைந்த அகன்ற பேனிக்கிள்.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, 2 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, கனியும்போது கருப்பு நிறமானது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகளில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 2000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் காணப்படுபவை - தெற்கு, மத்திய மற்றும் தென்மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Reinwardtia 6: 193. 1962; Gamble, Fl. Madras 2: 1227. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 401. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 71. 1996.

Top of the Page