ஃபோபே பேனிக்குலேட்டா Nees - லாரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 15 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, லெண்டிசெல் கொண்டது, புதிய குறுத்து இலைகள் உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1-2 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், சாம்பல் நிறமான உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 9-21 X 4-9 செ.மீ., பொதுவாக தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி நீண்ட அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, சாம்பல் நிறமான உரோமங்களை அலகின் கீழ்பரப்பில் குறுத்திலை பருவத்தில் கொண்டது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் மேற்பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 7 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படும் மெல்லிய பேனிக்கிள், சாம்பல் நிறமான உரோமங்களுடையது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), முட்டை வடிவானது, 1 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக மிதமான உயரமுடைய மற்றும் உயர்ந்த மலைகளிலுள்ள கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200-1500 மீ. உயரத்திற்கு இடைப்பட்ட மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் மியான்மார்; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் பழனி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

DC, Prodr. 15: 38. 1864; Gamble, Fl. Madras 2: 1228. 1993 (re. ed).

Top of the Page