പോളിയാല്‍ത്തിയ ഫ്രാഗ്രന്‍സ്‌ (Dalz.) Bedd. - അനോനേസി

Synonym : ഗുട്ടേരിയ ഫ്രാഗ്രന്‍സ്‌ ഡാര്‍സെല്‍.

Vernacular names : Malayalam: സേല, ചേല, ചെല്ല, കാക്കനാരല്‍, കേക്കെനാരല്‍, കോടഞ്ചി, കോടാഞ്ഞി, കൊടനി, നെടുനാര്‍, പുലരി, പുല്ലാര്‍സി, പുല്ലൂരി, ഉടുമ്പിലി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 30 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : പച്ചകലര്‍ന്ന ചാര നിറത്തിലുള്ള, മിനുസമാര്‍ന്ന പുറംതൊലി, വെട്ടുപാടിന്‌ പിങ്ക്‌ നിറം.
Branches and Branchlets : ഉപശാഖകള്‍ ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍ ഉരുണ്ടതും, മൃദുരോമങ്ങള്‍ കൂട്ടമായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ആണ്‌.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍, തണ്ടിന്റെ രണ്ടു ഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയിരിക്കുന്നു; ചെറുതായി രോമിലമായ, ദൃഢമായ, ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.4 മതല്‍ 0.8 സെ.മീ. വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 12 മുതല്‍ 25 സെ.മീ. വരെ നീളവും 4 മുതല്‍ 7.5 സെ.മീ. വരെ വീതിയും, ആകൃതി വീതികുറഞ്ഞ ദീര്‍ഘായതമോ, വീതികുറഞ്ഞ അണ്ഡാകാരമോ, അപ അണ്ഡാകാരമോ ചിലപ്പോള്‍ ദീര്‍ഘവൃത്താകാരമോ ആയി പലവിധത്തിലാകാം, പത്രാഗ്രം കൂര്‍ത്തതോ ദീര്‍ഘമോ ആണ്‌, പത്രാധാരം വൃത്താകാരത്തിലും, ചിലപ്പോള്‍ അസമവൃത്തവുമാണ്‌; മുകളില്‍ തിളങ്ങുന്നതും, കീഴ്‌ഭാഗത്ത്‌ ഞരമ്പുകളില്‍ രോമിലവുമാണ്‌; വ്യക്തമായതും ആരോഹണ ക്രമത്തിലുമുള്ള 15 മുതല്‍ 23 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകളുണ്ട്‌; ഏതാണ്ട്‌ സമാന്തരമായ, നേര്‍ത്ത ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍, പെര്‍കറന്റ്‌ ആണ്‌.
Inflorescence / Flower : പച്ച കലര്‍ന്ന മഞ്ഞ നിറമുള്ള പൂക്കള്‍, കൂട്ടമായി ഉണ്ടാകുന്നു, ചിലപ്പോള്‍ മൂത്തശാഖകളില്‍ റസീമുകളായി ഉണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : ഒറ്റ വിത്തുള്ള, അണ്ഡാകാര, സരസഫലങ്ങള്‍ കൂട്ടമായുണ്ടാകുന്നു.

Ecology :

1000 മീറ്റര്‍ വരെയുള്ളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും അര്‍ദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലും (അപചയം സംഭവിച്ച വനങ്ങളില്‍ സാധാരണമാണ്‌) മേലാപ്പ്‌ മരമായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയിലും മദ്ധ്യ സഹ്യാദ്രിയിലും മാത്രം വളരുന്നു.

Literatures :

Gamble, Fl. Madras 1: 16. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 20. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 48. 1984; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 33. 1990.

Top of the Page