பாலியால்தியா பிரகரன்ஸ் (Dalz.) Bedd. - அனோனேசி

இணையான பெயர் : காட்டீரியா பிரகரன்ஸ் Dalz.

தமிழ் பெயர் : காடன்சி, நெடுநார்

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம், 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை வழுவழுப்பானது, பச்சை கலந்த சாம்பல் நிறம், உள்பட்டை பிங்க்.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : புதிய கிளைகள் ஃபிளாக்கோஸ் மற்றும் உருண்டையானது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலைக்காம்பு 0.4-0.8 செ.மீ, நீளமானது, தடித்தது; சிறு உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 12-25 X 4-7.5 செ.மீ., இலை வடிவம் பலவிதமானது அவை குறுகிய நீள்சதுரம், குறுகிய முட்டை வடிவம், தலைகீழ் முட்டை வடிவம், சிலவற்றில் நீள்வட்டம், அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் வட்டமானது, சிலவற்றில் சமமற்றது, மேற்பரப்பு பளபளப்பானது, இலையின் கீழ்பரப்பில் நரம்புகள் சிறு உரோமங்களுடையது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 15-23 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெலிதானது, பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் கொத்தாக காணப்படும், சிலவற்றில் ரெசீம்களாக முதிர்ந்த கிளைகளில் காணப்படும், பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறம்.
கனி / விதை : கொத்தான 1 விதையுள்ள முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), முட்டை வடிவம்.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரை உள்ள பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகளில் (பொதுவாக பாதிக்கப்பட்ட காடுகளில்) காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் காணப்படும் (என்டமிக்) தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி.

சான்று ஏடு :

Gamble, Fl. Madras 1: 16. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 20. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 48. 1984; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 33. 1990.

Top of the Page