(ப)சைக்கோட்ரியா ஆனமலயானா Bedd. - ரூபியேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துச்செடி அல்லது சிறிய மரம் 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் முக்கோணமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கானவை, சிலசமயங்களில் மூன்று இலைகளுடையது; இலையடிச்செதில் ஈட்டி வடிவானது, 1.9-2.5 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது, இலையடிச்செதில் காம்புகளுக்கிடையே (இண்ட்ராபீட்டியோலார்) உடையது, தண்டிற்க்கு உறைப்போன்றது; இலைக்காம்பு 1.5-4 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 15-25 X 4-7.5 செ.மீ., தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி குட்டையான அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது-டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சப்கோரியேசியஸ் முதல் கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-13 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் கோரியம்போஸ் சைம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), நீள்சதுர வடிவானது, பர்புள் நிறமானது 3 செ.மீ. நீளமானது, 2 பைரீன்; ஒவ்வொரு பைரீனிம் ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் கீழ்மட்ட அடுக்கில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 700-1400 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படும்-தெற்கு சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Bedd. Ic. t. 236. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 2: 641. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 231. 2004.

Top of the Page