சாரக்கா அசோகா (Roxb.) Wilde - ஃபேபேசி-சிசல்பினிஆய்டியா

இணையான பெயர் : ஜோனசியா அசோகா Roxb.; சராக்கா இண்டிகா auct. non. L.

தமிழ் பெயர் : அசோகமரம்

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : தண்டில் கழலைகள் காணப்படும்; மரத்தின் பட்டை லெண்டிசெல்லேட், மரத்தின் பட்டை மெலிதான வெடிப்புகளுடையது; உள்பட்டை பர்புள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : கூட்டிலைகள், இரட்டைபடை சிறகுவடிவக்கூட்டிலை (பேரிபின்னேட்), மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில்கள் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு (ரேக்கிஸ்) பல்வினேட், 7-30 செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலைக்காம்பு 0.1-0.6 செ.மீ. நீளமானது; சிற்றிலைகள் எதிரானவை, 4-6 (-12) ஜோடிகள், இலை அலகு 6-31 X 1.5-9 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்டம்-நீள்சதுரம் அல்லது ஈட்டி வடிவம், அலகின் நுனி கூரியது முதல் அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது அல்லது சிறு இதய (சப்கார்டேட்) வடிவானது, சப்கோரியேசியஸ் கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 11 ஜோடிகள், வளைவானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி அடர்ந்த கோரியம்ப், மஞ்சள் வண்ண மலர்கள் சிலவற்றில் வெள்ளை நிறத்துடன் காணப்படும்; நறுமணம் கொண்ட மலர்கள்.
கனி / விதை : பாட் கனி (அவரைப்போன்றது), தட்டையானது, நீள்சதுர வடிவமுடையது, 15 X 4.5 செ.மீ. வரை நீளமானது, ஏபிகுலேட்; முட்டை வடிவம் - வட்டமான விதைகள்.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, கடல் மட்டத்திலிருந்து 600 மீ. உயரம் வரையுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகளில் உள்ள சிற்றோடைகளின் ஓரத்தில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா, ஸ்ரீலங்கா, பங்களாதேசம், மியான்மார்; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு, மத்திய மற்றும் தென்மஹாராஷ்ட்ரா பகுதிகளை கொண்ட சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படும்.

தற்போதைய நிலை :

உறுபடத்தக்க நிலையில் (வல்நர்புள்) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி.எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Blumea 15: 393. 1968; Gamble, Fl. Madras 1: 409. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 156. 2004; Cook, Fl. Bombay 1: 429. 1902; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 393. 1996.

Top of the Page