செஃப்லீரா ஸ்டல்லேட்டா (Gaertn.) Harms - ஆரல்லியேசி

இணையான பெயர் : ஹொப்ட்டலியுரம் ஸ்டல்லேட்டம் Gaertn.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் அல்லது சாய்ந்த குறுஞ்செடி.
இலைகள் : கைவடிவகூட்டிலைகள், மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, பல்வினேட்; இலையடிச்செதில் கூட்டிலைக்காம்புடன் ஒட்டியவாறு காணப்படும்; இலைக்காம்பு 6-20 செ.மீ. நீளமானது; ஒர் கூட்டிலையில் 3-6 சிற்றிலைகளுடையவை, பெரும்பாலும் 5 மட்டுமே காணப்படும், சிற்றிலையின் அலகு
மஞ்சரி / மலர்கள் : அம்பல் வகை பேனிக்கிள் போன்றமைந்தவை, ஒர் அம்பல் 5-8 மலர்களுடையது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கோளவடிவானது, 0.4-0.5 செ.மீ., குறுக்களவுடையது; சூலகத்தண்டு கனி நுனியில் நிரந்தரமாக காணப்படுபவை; விதைகள் தட்டையானது

வாழியல்வு :

நீரோடைக்கு அருகாமையில் அல்லது பசுமைமாறாக்காடுகளில் மரங்கள் அடர்த்தியற்ற இடங்களில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 2000 மீ. வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்திய மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Engler & Prantl, Naturl Pflanzenfam. 3 (8): 39. 1894; Gamble, Fl. Madras 1: 570. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 207. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 275. 1996.

Top of the Page