ஸ்கோலோப்பியா கிரனேட்டா (Wt. & Arn.) Clos - ஃப்ளக்கோர்சியேசி

இணையான பெயர் : ஃபோபெரஸ் கிரனேட்டா Wt. & Arn.

தமிழ் பெயர் : காராலு, ஹெக்கரலு, ஹிட்டோலு, கோடாலிமரம், புருஷாகேசரி

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், 18 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் தண்டு தளத்தில் பொதுவாக கிளைத்த முட்களுடையது; முதிர்ந்த கிளைகள் முட்களற்றவை; மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, உரியக்கூடியது; உள்பட்டை கிரீம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, லெண்டிசெல் உடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 0.6-1.3 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 6-11.5 X 1.5-5 செ.மீ., நீள்வட்டம் முதல் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி சீரான அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது ஆப்பு வடிவானது, சிறிது சமமற்றது, அலகின் விளிம்பு பிறை-ரம்ப பற்களுடையது, கோரியேசியஸ், உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 6-8 ஜோடிகள், நுனி நோக்கியவாறு வளைந்தது, தளத்திலுள்ள இரண்டு ஜோடி நரம்புகள் நெருக்கமானவை மற்றும் சாய்ந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் அமைந்த ரெசீம் சைம் வகை மஞ்சரி, வெள்ளை நிறமானவை, எண்ணற்ற மகரந்தாள்களுடையவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), கோளவடிவானது, நுனி நீட்சியுடையது 2 செ.மீ. குறுக்களவுடையது; விதைகள் 2-6 அறை பிறை வடிவானது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகள் வரை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. வரை உயரமான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - தெற்கு, மத்திய மற்றும் தென்மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 4.8: 250. 1857; Gamble, Fl. Madras 1: 52. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 33. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 273. 1996.

Top of the Page