சிம்பளாக்காஸ் ஆனமலயானா Bedd. - சிம்பளாக்கேசி

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெல்லியவை, தட்டையானது முதல் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.2-0.3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 2.5-4.5 x 1.7-2.5 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது முதல் அட்டனுவேட், அலகின் விளிம்பு பற்களுடையது மற்றும் பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், உரோமங்களற்றது, அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்); மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-7 ஜோடிகள்; இண்ட்ராமார்ஜினல் நரம்பு (விளிம்பு நரம்பு) கொண்டது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தனித்தவை, இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை; மலர்காம்பு 1.2 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), உருளை வடிவானது, கனியின் நுனியில் நிரந்தரமான புல்லி இதழ்கள் உடையது; விதைகள் 1-3.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800-2200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் தெற்கு பகுதிகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை-ஆனைமலை மற்றும் பழனி மலைகள் பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

தற்போதைய நிலை :

அழியக்கூடிய தருவாயில் (எண்டோன்ஜர்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்., 2000).

சான்று ஏடு :

Beddome, For. Man. Bot. 150. 1872 & Ic. t. 116. 1868-1874; Gamble, Fl. Madras 2: 784. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 273. 2004; Nootboom, Rev. Symplocac. 124. 1975.

Top of the Page