சிம்பளாக்காஸ் மேக்ரொபில்லா Wall. ex DC மிகசி. மேக்ரொபில்லா - சிம்பளாக்கேசி

இணையான பெயர் : சிம்பளாக்காஸ் ஹார்ட்நரியானா Wt.

Vernacular names : மலையாளப் பெயர்: மலன்குர்வி. கன்னடப் பெயர்: சாங்கன்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள், தடித்தவை, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, அடர்த்தியாக துருப்போன்ற உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, சிலசமயங்களில் சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலைக்காம்பு 1-2.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், துருப்போன்ற உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 6.5-20 X 3-9 செ.மீ., நீள்வட்ட வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது முனை திருகியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது மற்றும் முதிரும் போது பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், உலரும் போது மஞ்சள் நிறமானது, அலகின் மேற்பரப்பு உரோமங்களற்றது, அலகின் கீழ்பரப்பு ஆங்காங்கே உரோமங்களுடையது, கீழ்பரப்பில் மையநரம்பு மற்றும் இரண்டாம்_நிலை_நரம்புகளில் அடர்த்தியாக உரோமங்களுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-12 ஜோடிகள், கீழ்பரப்பில் தடித்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் காணப்படுபவை, ஸ்பைக் வகை, 7 செ.மீ. நீளமானது; புல்லி இதழ்கள் உரோமங்களுடையது; மலர்கள் காம்பற்றது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), உருளை வடிவானது, 2 செ.மீ. நீளமானது, பச்சை-வெள்ளை நிறமானது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1100-2000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு மற்றும் மத்திய (சிக்மகளுர் பகுதி வரை காணப்படுபவை) சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

DC, Prodr. 8: 257.1844; Gamble, Fl. Madras 2: 784. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 273. 2004; Nootboom, Rev. Symplocac. 227. 1975.

Top of the Page