டாபர்னேமாண்ட்டான ஹைனியானா Wall. - அப்போசினோசி

இணையான பெயர் : எர்வெட்டோமியா ஹைனியானா (Wall.) Cooke

தமிழ் பெயர் : குண்டலப்பாலா, பால்வாடி

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் தற்போதைய நிலை சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : இலையதிர் மரம், 8 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, சிறு செதில்களாக உரியக்கூடியது; உள்பட்டை பிங்க் கலந்த கிரீம் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
சாறு : வெள்ளை நிறமான பால் போன்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை, ஒர் கனுவிலுள்ள ஜோடி இலைகள் சமமற்றவை; இலைக்காம்பு 0.6-2 செ.மீ. அதன் தளம் அகன்று தண்டை சுற்றிய உறை போன்று காணப்படும்; இலை அலகு 10-25 X 3-8.5 செ.மீ. குறுகிய நீள்வட்டம், அலகின் நுனி வால் போன்று அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது அல்லது அட்டனுவேட் மற்றும் டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8-15 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் தண்டின் நுனியில் காணப்படும் சைம், வெள்ளை நிறமானது, நறுமணமுடையது.
கனி / விதை : பாலிக்கிள், ஆரஞ்சு-மஞ்சள் நிறமானது; படகு போன்றது; விதைகள் அதிகமானது, பத்ரி (ஏரில்) கொண்டது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளிலும் மற்றும் அரிதாக அதிக மழை பெறும் இலையுதிர் காடுகளிலும் காணப்படுகின்றன, கடல் மட்டத்திலிருந்து 850 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றது.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - குறிப்பாக தெற்கு சயாத்திரி முதல் தென்மகாராஸ்டிரா சயாத்திரி வரை காணப்படுகின்றன.

தற்போதைய நிலை :

குறைந்த பாதிப்புக்குட்பட்டது: பாதிக்கும் தருவாயில் (த்ரட்டண்டு) உள்ளவை (ஐ.யூ.சி. எண்.., 2000).

சான்று ஏடு :

Edward’s Bot. Reg. 15. 1273. 1829; Gamble, Fl. Madras 2: 813. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 285. 2004; Keshava Murthy and Yoganarasimhan, Fl. Coorg (Kodagu) 277. 1990; Cook, Fl. Bombay 2: 134. 1902.

Top of the Page