ட்ரிமா ஒரியண்டாலிஸ் (L.) Bl. - அல்மேசி

இணையான பெயர் : செல்ட்டிஸ் ஒரியண்டாலிஸ் L.

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: மினி, மினா, அம்பாருதி, அமாதலை, யோரலை, முடலை.மலையாளப் பெயர்: ஆமதலி, ஆரநி, ஆமபொட்டி, அமாரத்தி, அமி, ஜாவந்தி, மலந்தொத்லி, ஒமாமரம், பொட்டாமா, பொட்டாமரம், ரத்தி, துண்டிநாரு.கன்னடப் பெயர்: ஹெமெ, குர்க்லு, வொமை.ஆங்கிலப் பெயர்: சார்க்கோல் மரம்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, கார்க் போன்ற பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது; உள்பட்டை சிவப்பு நிறமானது மற்றும் வெள்ளை நிறமான புள்ளிகளுடையது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறியநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, சாம்பல் நிறமானது உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு_வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் பக்கவாட்டில் அமைந்தவை, உரோமங்களுடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது மற்றும் தழும்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன; இலைக்காம்பு 0.5-1 (4.5) செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 3.5-7.5 X 2.5-5 செ.மீ., முட்டை வடிவானது முதல் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் சமமற்றது மற்றும் சிறிய இதய வடிவானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, அலகின் கீழ்பரப்பு சொரசொரப்பானது, அலகின் கீழ்பரப்பு வெள்ளை நிற மெழுகுபூசியது (கேனசெண்ட்) போன்றது; தளத்திலே 3-5_நரம்புகளை உடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பு நோக்கிய இணையான அகன்ற பெர்க்கரண்ட்..
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் ஓர் பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை, இலைக்கோணங்களில் தொகுப்பாக காணப்படுபவை அல்லது சைம் வகை மஞ்சரி; காம்பற்றது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), கோள வடிவமானது, 0.4 செ.மீ. நீளமானது, கனியும் போது கருப்பு நிறமானது; ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் விளிம்புகளில் காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1800 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

ட்ரொபிக்கல் ஆப்பிரிக்கா, ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Blume, Mus. Bot. Lugd.-Bat. 2: 62. 1856; Gamble, Fl. Madras 3: 1349. 1998 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 436. 2004.

Top of the Page