வாக்சினீயம் லஸ்சிநால்டை Wt. - வாக்சினீயேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: ஆண்டுவன், காலாவு.மலையாளப் பெயர்: காட்டாவு, காலாவு, கேலாமரம்.கன்னடப் பெயர்: ஆண்டுவன்.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : சிறிய மரம் 7 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, ஒழுங்கற்ற செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கோணங்களுடையது முதல் கிட்டதட்ட வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 0.5-1 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், இளம்பருவத்தில் உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 4.5-6.5 x 2.5-3 செ.மீ., முட்டை வடிவானது, நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது நீள்வட்டம்-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, சிலசமயங்களில் ஆர்பிக்குலார், அலகின் நுனி கூரியது அல்லது அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் அட்டனுவேட் முதல் கூரியது அல்லது மெட்டையானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, உரோமங்களற்றது, கோரியேசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பில் மையநரம்பு சுரப்பிகளுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து இருக்கும் அல்லது அலகின் பரப்பிற்கு சமமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-6 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றவை, தெளிவற்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி இலைக்கோணங்களில் மற்றும் தண்டின் நுனியில் காணப்படுபவை, ரெசீம் வகை மஞ்சரி; மலர்கள் ஆர்சியோலேட், பிங்க் நிறமானது அல்லது அரிதாக வெள்ளை நிறமானது; அல்லி இதழ்கள் உரோமங்களற்றது; மகரந்தாள்கள் நீட்சியுடையது; மலர்காம்பு 0.3 செ.மீ. நீளமானது.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), வழுவழுப்பானது, கோள வடிவமானது; விதைகள் எண்ணற்றது.

வாழியல்வு :

மிக உயரமான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1600-2000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இந்தியா, மீயான்மார் மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில்-தெற்கு சயாத்திரி பகுதிகளில் காணப்படுபவை.

சான்று ஏடு :

Wight, Ic. t. 1188. 1848; Gamble, Fl. Madras 2: 742. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 263. 2004.

Top of the Page