வைட்டக்ஸ் ஆல்டிசிம்மா L.f. - வெர்பீனேசி

Vernacular names : தமிழ்ப் பெயர்: மயிலை, மயிலைநொச்சி, மயிலாடி.மலையாளப் பெயர்: மயிலா, மயிலு.கன்னடப் பெயர்: மிரொல், நேவலாடி, நாவுலாடி.ஆங்கிலப் பெயர்: மில்லா.

English   Kannada   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய இலையுதிர் மரம், 20 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது, முதிரும் போது செதில்களாக உதிருபவை; உள்பட்டை மஞ்சள் நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் நான்கு கோணங்களுடையது, உரோமங்களுடையது, பட்டைத்துளைகள் (லெண்டிசெல்லேட்) உடையது.
இலைகள் : இலைகள் கூட்டிலை, பெரும்பாலும் மூவ்விலை கூட்டிலைகள் அல்லது அரிதாக ஐவ்விலை (2 சிறிய சிற்றிலைகள் உடையது), எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; மத்தியகாம்பு (ராக்கிஸ்) பல்வினேட், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், இறகுடையது, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது; சிற்றிலைகள் காம்பற்றது, 7-17 X 2-6.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட வடிவானது அல்லது நீள்வட்டம்-ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது அல்லது முழுமையானது, சார்ட்டோசியஸ், அலகின் கீழ்பரப்பு மெழுகு பூசியது போன்றது அல்லது சாம்பல் கலந்த நீல நிறமானது (க்களாக்கஸ்) மற்றும் நுண்ணிய உரோமங்களுடையது அல்லது உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-20 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல்-பெர்க்கரண்ட் போன்றவை.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் காணப்படும் பேனிக்கிள் வகை மஞ்சரி, நுண்ணிய உரோமங்களுடையது; மலர்கள் ஒழுங்கற்றவை (சைகோமார்பிக்), நீல-வெள்ளை நிறமானது.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), வழுவழுப்பானது, கோள வடிவமானது, 0.9 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, பர்புள்-கருப்பு நிறமானது; விதைகள் 4.

வாழியல்வு :

திரிந்த இரண்டாம் நிலை பசுமைமாறாக்காடுகள் முதல் பகுதி_பசுமைமாறாக்காடுகளில் மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1200 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா, இண்டோசைனா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு_தொடர்ச்சி மலைகளில்-முழுவதும் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Suppl. Pl. 294. 1781; Gamble, Fl. Madras 2: 1102. 1993 (re.ed.); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala-Flowering Plants, part 6: 363. 2004.

Top of the Page