ആന്റിഡെസ്‌മ മൊണ്ടാനം Blume - യൂഫോര്‍ബിയേസി

Synonym : ആന്റിഡെസ്‌മ പ്യൂബസെന്‍സ്‌ റോക്‌സ്‌ബര്‍ഗ്‌ വറൈറ്റി മെനാസു ടൂള്‍; ആന്റിഡെസ്‌മ മെനാസു മിഖ്‌ എക്‌സ്‌ ടൂള്‍.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 10 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : മൂത്തമരങ്ങളില്‍, അടര്‍ന്നിളകിപ്പോകുന്ന, നേര്‍ത്ത പുറംതൊലി.
Branches and Branchlets : ലഘുവായി രോമിലമായ ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍, തണ്ടിന്റെ രണ്ടുഭാഗത്ത്‌ മാത്രമായടുക്കിയ വിധത്തിലാണ്‌; കുറച്ചുകാലം ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്ന, ലഘുരോമിലമായ, 1.2 സെ.മീ നീളമുളള, രേഖീയ-കുന്താകാരത്തില്‍ അറ്റംകൂര്‍ത്ത അനുപര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ജോഡികളായുണ്ടാകുന്നു; ലഘുരോമിലവും ചിലപ്പോള്‍ ചെറുചാലോട്‌ കൂടിയതുമായ, ഉരുണ്ട്‌ ഇലഞെട്ടിന്‌ 0.25 സെ.മീ മുതല്‍ 0.7 സെ.മീ (ചിലപ്പോള്‍ 1.2 സെ.മീ) വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 8 സെ.മീ മുതല്‍ 22 സെ.മീ വരെ നീളവും 2.5 സെ.മീ മുതല്‍ 7.7 സെ.മീ വരെ വീതിയും, സാധാരണയായി, ആയതാകാരം തൊട്ട്‌ ദീരഘവൃത്തീയമോ അപകുന്താകാരമോ ആണ്‌, അറ്റത്തൊരു മുനപ്പോടുകൂടിയ ദീര്‍ഘാഗ്രവും, പത്രാധാരം നിശിതം തൊട്ട്‌, വൃത്താകാരം വരെയോ ആപ്പാകാരത്തിലോ ആണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതം കടലാസ്‌ പോലത്തെ പ്രകൃതം, മുഖ്യസിരയൊഴികെ അരോമിലമാണ്‌; ആരോഹണക്രമത്തിലുളള, 5 മുതല്‍ 9 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ കീഴ്‌ഭാഗത്ത്‌ പ്രകടമാണ്‌; വീതിയേറിയ ജാലിതമായ ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പൂങ്കുലകള്‍ കക്ഷീയമോ ഉച്ഛസ്ഥമോ ആയ റസീമുകളാണ്‌; പൂക്കള്‍ ഏകലിംഗികളാണ്‌, ഡയീഷ്യസും; ആണ്‍പൂക്കളുടെ കൂട്ടങ്ങള്‍ പെണ്‍പൂക്കളുടേതിനേക്കാള്‍ അകലത്തിലാണ്‌.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുളള കായ, ചുവപ്പായി മാറുന്ന, ഏതാണ്ട്‌ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ദീര്‍ഘ ഗോളാകാര ഡ്രൂപ്പോ ആണ്‌.

Ecology :

1900 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ, അലോസരപ്പെട്ട നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ അടിത്തട്ട്‌ മരങ്ങളായി സാധാരണയായി വളരുന്നു.

Distribution :

ഇന്തോമലേഷ്യ മേഖലയില്‍ കാണപ്പെടുന്നു; പശ്ചിമഘട്ടത്തില്‍ - തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രി മധ്യസഹ്യാദ്രി, മഹാരാഷ്‌ട്രന്‍ സഹ്യാദ്രി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വളരുന്നു.

Literatures :

Bijdr. 1124. 1826; Gamble, Fl. Madras 2: 1297. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 409. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 117. 1996.

Top of the Page