ஆண்டிடெஸ்மா மாண்ட்டானம் Blume - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : ஆண்டிடெஸ்மா ப்பூபஸ்சென்ஸ் Roxb. ரகம் மெனஸா Tul.; ஆண்டிடெஸ்மா மெனஸா Miq. ex Tul.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : முதிர்ந்த மரத்தின் பட்டை மெல்லிய செதில்களாக உதிருபவை.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, இருநெடுக்கு வரிசையிலையடுக்கம் (டைஸ்டிக்கஸ்); இலையடிச்செதில் ஓர் ஜோடி, கோட்டு-ஈட்டி வடிவானது, நுனி கூரியது, 1.2 செ.மீ. நீளமானது, உரோமங்களற்றது, நிரந்தரமானது போல் தோன்றக்கூடியது; இலைக்காம்பு 0.25-0.7 (-1.2) செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது சிலசமயங்களில் சப்கேனாலிகுலேட், உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 8-22 X 2.5-7.7 செ.மீ., பொதுவாக நீள்சதுர வடிவம் முதல் நீள்வட்ட அல்லது தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி நீண்ட அதிக்கூரியது மற்றும் அதன் முனை சிறிது துருத்தியது (மூயூக்கரனேட்), அலகின் தளம் கூரியது முதல் வட்டமானது அல்லது ஆப்பு வடிவானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், மையநரம்பு தவிர பிற பகுதிகள் உரோமங்களற்றது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் தெளிவானது, 5-9 ஜோடிகளுடையது, அலகின் நுனி நோக்கி செல்லக்கூடியது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற வலைப்பின்னல் போன்றது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் இலைக்கோணங்கள் அல்லது நுனியில் காணப்படும் ரெசீம்; மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; தொகுப்பான ஆண்மலர்கள் பெண்மலர்களை விட நெருக்கமற்றவை.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), நீள்வட்ட வடிவானது, சிறிது சமமற்றது, கனியும் போது சிவப்பு நிறமடைகிறது; ஒர் விதையுடையது.

வாழியல்வு :

அதிக எண்ணிக்கையில் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, திரிந்த பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1900 மீ. வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் குறிப்பாக தெற்கு, மத்திய மற்றும் மஹாராஷ்ட்ரா சயாத்திரி காடுகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Bijdr. 1124. 1826; Gamble, Fl. Madras 2: 1297. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 409. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 117. 1996.

Top of the Page