பக்கூரியா குற்றாலான்சிஸ் Muell.-Arg. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : பியர்ஆர்டிய குற்றாலான்சிஸ் Wt.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள், 10 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சாம்பல் நிறமானது பொதுவாக வழுவழுப்பானது அல்லது செதில்கள் போல் உதிருபவை; உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்சு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலையடிச்செதில் முட்டை வடிவானது, நுனி கூரியது, உரோமங்களுடையது, எளிதில் உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 1.2-3.8 செ.மீ. நீளமானது, காம்பின் இருமுனைகளும் உப்பியது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, துளிர் சிறு உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 7.5-17.8 X 3-7.6 செ.மீ., தலைகீழ் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனியில் மழுங்கிய வால்-அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவானது, சார்ட்டேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது; மையநரம்பு அலகின் மேற்பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 4-8 ஜோடிகள், அலகின் நுனி நோக்கி வளைந்தவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மெல்லியது, அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி மரத்தண்டில் (காலிஃபுளோரஸ்) தோன்றுபவை; மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஈரகம் கொண்டவை; ஆண் மஞ்சரி கூட்டமான ரெசீம்களாக மரத்தண்டின் அனைத்து பகுதியிலும் உள்ள சிறு கழலைகள் போன்று பகுதியில் உருவாகக்கூடியது, சிவப்பு நிறமானது; பெண்மஞ்சரி கூட்டமான ரெசீம்களாக, பொதுவாக மரத்தண்டின் தளப்பகுதியில் மட்டும் காணப்படுபவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), கிரிம்சன் சிவப்பு நிறமானது, கோளவடிவானது, நுனியில் அலகுடையது, 1.5-2.5 செ.மீ. குறுக்களவுடையது, வரித்தழும்புகளுடையது, சிறிய கனியில் உரோமங்களுடையது; விதைகள் அகன்றது, தட்டையானது, பத்ரி (ஏரில்) உடையது.

வாழியல்வு :

கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக, உயரம் குறைந்த மற்றும் மித உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில் குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1000 மீ. உயரம் வரையான மலைகளில் காணப்படுபவை.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு சயாத்திரி மற்றும் மத்திய சயாத்திரி (கூர்க்).

சான்று ஏடு :

DC. Prodr. 14: 459. 1857; Gamble, Fl. Madras 2: 1310. 1993 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 410. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 118. 1996.

Top of the Page