குரோட்டன் சிலானிக்கஸ் Muell.-Arg. - ஈபோர்பியேசி

இணையான பெயர் : குரோட்டன் ரெட்டிகுலெட்டஸ் Heyne ex Muell.-Arg.

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குறுஞ்செடிகள் முதல் சிறிய மரங்களாக 4 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, நட்சத்திர வடிவ செதில்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் பொதுவாக மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, சிலசமயங்களில் எதிரடுக்கமானவை; இலையடிச்செதில் எளிதில் உதிரக்கூடியவை; இலைக்காம்பு 0.5-2.5 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கேனாலிகுலேட், நட்சத்திர வடிவ செதில்களுடையது; இலை அலகு 7-18 X 1.8-4.5 செ.மீ., குறுகிய நீள்வட்ட-நீள்சதுர வடிவம் முதல் ஈட்டி வடிவானது, அலகின் நுனி குறுகிய நீண்ட அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, சார்ட்டேசியஸ், அடர்த்தியாக நட்சத்திர வடிவ வெள்ளி நிறமான செதில்கள் அலகின் பின்புறத்தில் காணப்படுபவை; அலகு இலைக்காம்புடன் இணையுமிடத்தில் அலகின் பின்புறத்தில் 1-2 ஜோடிகள் காம்புகளுடைய சுரப்பிகள் கொண்டது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-10 ஜோடிகள், தளத்திலுள்ள ஓர் ஜோடி நரம்புகள் எதிரானவை மற்றும் குறுகிய கோணங்களுடையவை; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் அகன்ற பெர்க்கரண்ட்.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரிகள் தண்டின் நுனியில் காணப்படும் ரெசீம், வெள்ளி நிறமான செதில்களுடையது; மலர்கள் ஓர்பாலானவை, ஓரகம் கொண்டவை.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), முட்டை-நீள்சதுர வடிவானது, சிறிய 3 அறைகளுடையது, சிவப்பு நிறமான நட்சத்திர செதில்களுடையது; விதைகள் 3.

வாழியல்வு :

பசுமைமாறாக்காடுகளின் கீழ்மட்ட அடுக்கு (அன்டர்ஸ்டோரி) மரமாக காணப்படுபவை, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1500 மீ. உயரம் வரையுள்ள மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் மற்றும் இலங்கை; மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் - ஆங்காங்கே தெற்கு மற்றும் மத்திய சயாத்திரி மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Linnaea 34. 107. 1865; Gamble, Fl. Madras 2: 1314. 1993; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 414. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 2: 128. 1996.

Top of the Page