ഡിപ്‌റ്റെറോകാര്‍പസ്‌ ബോഡില്ലോണി Brandis - ഡിപ്‌റ്റെറോകാര്‍പേസി

Vernacular names : Tamil: കാരാഞ്ഞിലിMalayalam: കരട്ടാണിലി, ചരട്ടാഞ്ഞിലി, ചരന്റ്‌ാഞ്ഞിലി, കാരാന്നിലി, കാരാഞ്ഞിലി

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : 50 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ വളരുന്ന വന്‍മരങ്ങള്‍.
Branches and Branchlets : കൊഴിഞ്ഞുവീണ അനുപര്‍ണ്ണങ്ങളുടെ അടയാളങ്ങളോടുകൂടിയ, ഉപശാഖകള്‍ ഉരുണ്ടതും, കനത്തില്‍ മഞ്ഞനിറത്തിലുളള രോമങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതുമാണ്‌.
Leaves : ഇലകള്‍ ലഘുവും, ഏകാന്തരമായി; വല്‍ത്തുളക്രമത്തിലുളളതാണ്‌; 1.8 സെ.മീ നീളമുളളതും, എളുപ്പംപൊഴിഞ്ഞ്‌ വീഴുന്നതുമായ അനുപര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ അണ്‌ഡാകാരം-കുന്താകൃതിയിലുളളതും, കനത്തില്‍ മഞ്ഞരോമങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതുമാണ്‌, അകഭാഗം അരോമിലമാണ്‌; ഇലഞെട്ട്‌ 4.5 സെ.മീ നീളമുളളതും, നക്ഷത്രാകാര രോമങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതുമാണ്‌; പത്രഫലകത്തിന്‌ 20.5 സെ.മീ നീളവും 15 സെ.മീ വീതിയും, വീതിയേറിയ-ദീര്‍ഘവൃത്താകാരം തൊട്ട്‌ അണ്‌ഡാകാരം വരെയുളള ആകൃതിയുമാണ്‌, പത്രാഗ്രം ലഘുവായ ദീര്‍ഘാഗ്രത്തോടുകൂടിയതാണ്‌, പത്രാധാരം വൃത്താകാരമോ ഉപഹൃദയാകാരമോ ആണ്‌, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമോ ദന്തുരമോ ആണ്‌, പത്രഫലകം മുകളില്‍ അരോമിലവും, കീഴെ നക്ഷത്രാകാര രോമങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞതുമാണ്‌, ചര്‍മ്മില പ്രകൃതം; മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ചാലോട്‌ കൂടിയതാണ്‌; 13 മുതല്‍ 16 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ ദൃഢവും, ഏതാണ്ട്‌ സമാന്തരവും, അരികുകള്‍ക്കടുത്ത്‌ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമാണ്‌; ത്രിതീയ ഞരമ്പുകള്‍ പെര്‍കറന്റാണ്‌, ഏതാണ്ട്‌, സമാന്തരവും മുഖ്യസിരയോട്‌ ചരിഞ്ഞ്‌ നില്‍ക്കുന്നതുമാണ്‌.
Inflorescence / Flower : പൂങ്കുല റസീമാണ്‌; വെളുത്ത പൂക്കള്‍.
Fruit and Seed : അഞ്ച്‌ ചിറകുകളുളള വിദളത്തിന്റെ കുഴലിനകത്ത്‌ ഉണ്ടാകുന്ന കായ, 2.5 സെ.മീ വരെ കുറുകേയുളള നട്ട്‌ ആണ്‌, വിദളത്തിന്റെ കര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ വികസിച്ചതാണ്‌ - ആണ്‌, രണ്ടെണ്ണം വലുതും 3 എണ്ണം ചെറുതും, ജാലിതമാണ്‌; ഒന്നോ-രണ്ടോ വിത്തുകളുണ്ടാകും.

Ecology :

600 മീറ്റര്‍ വരെ, താഴ്‌ന്ന ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ, ആര്‍ദ്ര-നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലെ ഉന്നതശീര്‍ഷ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രിയില്‍, ചെങ്കോട്ട ചുരത്തിനും, പാലക്കാട്‌ വിടവിന്റെ തെക്കന്‍ അതിരിനുമിടയില്‍ ഇടയ്‌ക്കിടെ വളരുന്നു; പാലക്കാടന്‍ വിടവിന്‌ വടക്ക്‌, പാലക്കാടന്‍ മലകളിലും നിലമ്പൂര്‍ഘട്ടിലും കൂര്‍ഗ്‌ മേഖലയിലെ പുഷ്‌പഗിരിയിലും മ

Literatures :

Hooker, Icon. Pl. 5 (1): 2403. 1895; Gamble, Fl. Madras 1: 81. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 44. 2004.

Top of the Page