எலையோகார்ப்பஸ் செரேட்டஸ் L. - எலையேகார்ப்பேசி

:

தமிழ் பெயர் : காரை, காரமரம், ஒலன்காரை, உலங்காரை

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரம் 18 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமுடையது, வழுவழுப்பானது; உள்பட்டை ஆரஞ்சு கலந்த சிவப்பு நிறமுடையது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறுநுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் வளையமானது, உரோமங்களற்றது, மற்றும் இலைகள் விழுந்ததால் ஏற்படும் வடு கொண்டது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்ற அமைப்பு, சிறுகிளைகளின் நுனியில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாக காணப்படும்; இலையடிச்செதில் சிறியது, ஈட்டி வடிவமுடையது, உதிரக்கூடியது; இலைக்காம்பு 1.2-4 செ.மீ. நீளமானது, இருமுனைகளிலும் தடித்தது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது, மற்றும் இலைக்காம்பு இலையில் இணையும் இடத்தில் ஈட்டி போன்ற செதில் காணப்படும்; இலை அலகு 5.5-12.5 X 2.5-5 செ.மீ., நீள்வட்டமுடையது, அலகின் நுனி வால் போன்று நீண்டது முனை மழுங்கியது, அலகின் தளம் கூரியது, அலகின் விளிம்பு ரம்ப பற்களுடையது, சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது, பழுத்த இலைகள் சிவப்பு நிறமுடையது; மையநரம்பு மேற்புறத்தில் அலகின் பரப்பைவிட சற்று உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 5-9 ஜோடிகள், நரம்புகள் கிளைத்தது மற்றும் உரோமங்களற்ற டொமேஸ்சியா நரம்புகள் இணையும் இடத்தில் கீழ்பரப்பில் காணப்படும்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் கொண்ட பெர்க்கரண்ட், மூன்றாம் நிலைக்கு மேற்பட்ட நரம்புகள் மெலிதானது மற்றும் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : ரெசீம் மஞ்சரி, மலரின் அல்லி இதழ்கள் வெள்ளை நிறம் உடையது, விளிம்பு பிரிந்தவை, மகரந்தம் உரோமங்களுடையது (சிலியேட்).
கனி / விதை : நீள்சதுரம் அல்லது முட்டை வடிவ உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), 2.5 செ.மீ. நீளமானது; 3-4 விதைகள் கொண்டது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 1600 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகள் மற்றும் பகுதி பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

இண்டோமலேசியா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் - தெற்கு மற்றும் மத்திய சாயாத்திரி பகுதியில் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Linnaeus, Sp. Pl. 515. 1753; Gamble, Fl. Madras 1: 124. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 64. 2004; Saldanha, Fl. Karnataka 1: 212. 1996.

Top of the Page