கிளிப்டோபெட்டலம் சிலானிக்கம் Thw. - செலஸ்ட்ரேசி

:

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : பெரிய குத்துசெடி அல்லது சிறிய மரம் 5 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் மெலிதானது, உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, எதிரடுக்கமானவை, குறுக்குமறுக்கமானவை; இலைக்காம்பு 0.3-0.7 செ.மீ., குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ், உரோமங்களற்றது; இலை அலகு 8-15 X 2.5-6.2 செ.மீ., நீள்வட்டம் முதல் குறுகிய நீள்வட்டம், அலகின் நுனி அதிக்கூரியது, அலகின் தளம் கூரியது முதல் ஆப்பு வடிவமுடையது, அலகின் விளிம்பு ரம்பபற்களுடையது (அலகின் தளத்திலிருந்து 1-2.5 செ.மீ. மேலே பற்கள் தோன்றும்), சார்ட்டேசியஸ், உரோமங்களற்றது, மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட சிறிது உயர்ந்து காணப்படும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 8 ஜோடிகள்; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் மிகவும் மெலிதானது, அகன்ற வலைப்பின்னல் அமைப்புடையது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் இலைக்கோணங்களில் அல்லது இலைக்கோணத்திற்கு சற்று மேல் அமைந்த டைகேசியல் சைம், வெளிறிய பச்சை நிறம் - மஞ்சள் நிறமுடைய மலர்கள்.
கனி / விதை : வெடிகனி (கேப்சூல்), 1-4 அறைகளுடையது, வழுவழுப்பானது; விதைகள் ஏரிலேட் (பத்திரி கொண்டது) உடையது.

வாழியல்வு :

மிதமான உயரமுடைய (சப்கேனோப்பி) மரமாக, குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 500 மீ. முதல் 900 மீ. உயரம் வரையான மலைகளிலுள்ள மழை அதிகம் பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படுகிறது.

காணப்படும் இடம் :

தீபகற்ப இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா; மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் உள்ள அகஸ்த்திய மலை, ஆனைமலை மற்றும் பாலக்காடு மலைகளில் அரிதாக காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Hooker, Kew J. Bot. 8. 267. 7. B. 1856; Gamble, Fl. Madras 1: 204. 1997 (re. ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 97. 2004.

Top of the Page