ஹோலிகர்னா பெருஜீனியே Marchand - அனகார்டியேசி

:

தமிழ் பெயர் : சேரை

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : உயர்ந்த பெரிய மரம் 35 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது.
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை சொரசொரப்பானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் தடிமனாகவும், உரோமங்களற்றும் மற்றும் லெண்டிசெல்லேட் (பட்டை துளைகள்) கொண்டது.
சாறு : கறுப்பு நிறம்.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை, நுனிக்கிளையில் இலைகள் கூட்டமாக மற்றும் நெருக்கமாகமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1-2 செ.மீ. நீளம், குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் பிளேனோகான்வக்ஸ் மற்றும் ஒரு ஜோடி உதிரக்கூடிய ஸ்பர் அமைப்புடையது; இலை அலகு 10-27.5 X 2.5-8.5 செ.மீ. தலைகீழ் ஈட்டி வடிவம், அலகின் நுனி சிறிது அதிக்கூரியது முதல் மழுங்கியது அல்லது வட்டமானது, அலகின் தளம் ஆப்பு வடிவம் முதல் டெக்கரண்ட், அலகின் விளிம்பு பின்புறம் வளைந்து (ரெவலுட்) காணப்படும், கோரியேசியஸ், கீழ்பரப்பு உரோமங்களற்றது, உலரும் போது கீழ்பரப்பு ப்ரவுன் நிறமடைகிறது; மையநரம்பு மேற்பரப்பைவிட உயர்ந்து இருக்கும்; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 9-14 ஜோடிகள், மென்மையான வளைவுடையது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மஞ்சரி தண்டின் நுனியில் அமைந்த பேனிக்கிள், அடர்ந்த ஊதா நிறம் - அகச்சிவப்பு மென்உரோமங்கள், மலர்கள் இருபாலானவை.
கனி / விதை : உள்ளோட்டுத்தசைகனி (ட்ரூப்), தலைகீழ் முட்டை வடிவம், பூத்தண்டு கிண்ணம் கனியை முழுவதும் மூடியிருக்கும்; ஒரு விதையுள்ள கனி.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, உயரம் குறைவான மற்றும் சராசரி உயரமுள்ள (கடல் மட்டத்திலிருந்து 1300 மீ. உயரம் வரையான) மலைகளிலுள்ள அதிக மழை பெறும் பசுமைமாறாக்காடுகளில் காணப்படும்.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுகிறது அரிதாக தெற்கு சயாத்திரி மலைகளில் மற்றும் பரவலாக மத்திய சயாத்திரி மலையிலும் காணப்படுகிறது.

சான்று ஏடு :

Rev. Anacard. 171. 1869; Gamble, Fl. Madras 1: 268. 1997 (re. ed); Saldanha, Fl. Karnataka 2: 205. 1996; Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 111. 2004.

Top of the Page