ലിറ്റ്‌സിയ കേരളാന Kosterm. - ലോറേസി

Synonym : ലിറ്റ്‌സിയ ഇന്‍സിഗ്നിസ്‌ ഗാംബിള്‍

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

Botanical descriptions Ecology Distribution Literatures

Botanical descriptions :

Habit : വപ്രമൂലമുളള, 30 മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരമുളള മരങ്ങള്‍.
Trunk & Bark : ശ്വസനരന്ധ്രങ്ങളുളള, മിനുസമായ, തവിട്ട്‌ നിറത്തിലുളള പുറംതൊലി; വെട്ട്‌പാടിന്‌ ഇളം ഓറഞ്ച്‌ നിറം.
Branches and Branchlets : തുരുമ്പന്‍ രോമിലമായ, ഏതാണ്ട്‌ ഉരുണ്ട ഉപശാഖകള്‍.
Leaves : ലഘുവായ ഇലകള്‍, ഏകാന്തരക്രമത്തില്‍, സര്‍പ്പിളമായടുക്കിയതാണ്‌; ചെറുതായി ചാലുളള തുരുമ്പന്‍ രോമിലമായ, ഇലഞെട്ടിന്‌ 1.3 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 3 സെ.മീ വരെ നീളം; പത്രഫലകത്തിന്‌ 11 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 27 സെ.മീ വരെ നീളവും 5 സെ.മീ തൊട്ട്‌ 12.5 സെ.മീ വരെ വീതിയുമാണ്‌, വീതിയേറിയ ദീര്‍ഘവൃത്താകാരം തൊട്ട്‌ ദീര്‍ഘവൃത്താകാര-അപഅണ്‌ഡാകാരവുമാകാം, പത്രാഗ്രം ഉപകോണാകാരംതൊട്ട്‌ വൃത്താകാരം വരെയാകാം, പത്രാധാരം നിശിതമാണ്‌, ചിലപ്പോള്‍ വൃത്താകാരത്തിലും, അരികുകള്‍ അവിഭജിതമാണ്‌, ചര്‍മ്മിലപ്രകൃതം, കീഴെ ഞരമ്പുകളിലും മുഖ്യസിരയിലെങ്കിലും ഉണങ്ങുമ്പോള്‍ കീഴെ ചുവപ്പുകലര്‍ന്ന തവിട്ടു നിറമാണ്‌; ഇളതായിരിക്കുമ്പോള്‍ നനുത്ത രോമിലമാണ്‌, മുഖ്യസിര മുകളില്‍ ഉയര്‍ന്നതാണ്‌, മുകളില്‍ ലഘുവായി മുദ്രിതമായ, 10 മുതല്‍ 15 വരെ ജോഡി ദ്വിതീയ ഞരമ്പുകള്‍; ചരിഞ്ഞ പെര്‍കറന്റ്‌ വിധത്തിലുളള, ദൃഢമായ തൃതീയ ഞരമ്പുകള്‍.
Inflorescence / Flower : പൂക്കള്‍ മൂത്ത ശാഖകളിലുണ്ടാകുന്ന തുരുമ്പന്‍ രോമിലമായ, അവൃന്തകമോ ഉപഅവൃന്തമോ ആയ ഛത്രമഞ്‌ജരി കൂട്ടങ്ങളായുണ്ടാകുന്നു.
Fruit and Seed : ഒറ്റവിത്തുളള, കായ, കുരുക്കളുളള, ആഴമേറിയ അപകോണാകാര പരിദളക്കപ്പിനകത്തുളള, 2.5 സെ.മീ വരെ നീളമുളള ദീര്‍ഘ ഗോളാകാര ബെറിയാണ്‌.

Ecology :

600 മീറ്ററിനും 1000 മീറ്ററിനുമിടയില്‍, ഇടത്തരം ഉയരമുളളയിടങ്ങളിലെ നിത്യഹരിത വനങ്ങളില്‍ മേലാപ്പ്‌ മരങ്ങളായി വളരുന്നു.

Distribution :

പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ സ്ഥാനിക മരമാണിത്‌-തെക്കന്‍ സഹ്യാദ്രി, പാലക്കാട്‌ മലകള്‍, തെക്കന്‍ നീലഗിരി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കാണപ്പെടുന്നു.

Literatures :

Bull. Misc. Inform. Kew 1925: 130. 1925; Ceylon J.Sci. (Biol.Sci.) 12: 138. 1977; Gamble, Fl. Madras 2: 1237.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 399. 2004.

Top of the Page