லிட்சீயா கேரளானா. Kosterm. - லாரேசி

இணையான பெயர் : லிட்சீயா இன்சிக்னிஸ் Gamble

English   Kannada   Malayalam   Tamil   

மரங்களின் பண்புகள் வாழியல்வு காணப்படும் இடம் சான்று ஏடு

மரங்களின் பண்புகள் :

வளரியல்பு : மரங்கள் தாங்கு வேர்களுடையது (பட்ரஸ்டு), 30 மீ. உயரம் வரை வளரக்கூடியது
தண்டு மற்றும் மரப்பட்டை : மரத்தின் பட்டை ப்ரவுன் நிறமானது, வழுவழுப்பானது, லெண்டிசெல் உடையது; உள்பட்டை வெளிறிய ஆரஞ்சு நிறமானது.
கிளைகள் & சிறிய நுனிக்கிளைகள் : சிறிய நுனிக்கிளைகள் குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் கிட்டதட்ட வளையம் போன்றது, துரு போன்ற உரோமங்களுடையது.
இலைகள் : இலைகள் தனித்தவை, மாற்றுஅடுக்கமானவை, சுழல் போன்று அமைந்தவை; இலைக்காம்பு 1.3-3 செ.மீ. நீளமானது, குறுக்குவெட்டுத் தோற்றத்தில் சிறிதளவு கேனாலிகுலேட், துருப்போன்ற உரோமங்களுடையது; இலை அலகு 11-27 X 5-12.5 செ.மீ., அகன்ற நீள்வட்டம் முதல் நீள்வட்டம்-தலைகீழ் முட்டை வடிவானது, அலகின் நுனி மொட்டையானது முதல் வட்டமானது, அலகின் தளம் கூரியது, சிலசமயங்களில் வட்டமானது, அலகின் விளிம்பு முழுமையானது, கோரியேசியஸ், உலரும் போது சிவப்பு கலந்த ப்ரவுன் நிறமடைகிறது, இளம் இலைகளின் பின்புறத்திலுள்ள நரம்புகள் உரோமங்களுடையவை; மையநரம்பு மேற்பரப்பில் அலகின் பரப்பைவிட உயர்ந்தது; இரண்டாம் நிலை நரம்புகள் 10-15 ஜோடிகள், சிறிது அலகின் பரப்பைவிட பள்ளமானது; மூன்றாம் நிலை நரம்புகள் விளிம்பை நோக்கிய சாய்ந்த பெர்க்கரண்ட், தெளிவானது.
மஞ்சரி / மலர்கள் : மலர்கள் காம்பற்றவை அல்லது மிகச்சிறிய காம்புடையவை, கொத்தான அம்பல் வகை மஞ்சரி, முதிர்ந்த கிளைகளில் காணப்படுபவை, துருப்போன்ற உரோமங்களுடையவை.
கனி / விதை : முழுச்சதைகனி (பெர்ரி), நீள்வட்ட வடிவானது, 2.5 செ.மீ. நீளமானது, தலைகீழ் கூம்பு போன்ற ப்பீரியான்ந்த் கோப்பையினுள் ஆழமாகமைந்தது; சொரசொரப்பான வெளிப்புற சுவருடையது; விதை ஒன்றுடையது.

வாழியல்வு :

மேல்மட்ட அடுக்கு (கேனோப்பி) மரமாக, மிதமான உயரமுடைய மலைகளிலுள்ள பசுமைமாறாக்காடுகளில், குறிப்பாக கடல் மட்டத்திலிருந்து 600-1000 மீ. வரை உயரமான மலைகளில் காணப்படுகின்றன.

காணப்படும் இடம் :

மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளில் மட்டும் (என்டமிக்) காணப்படுபவை - தெற்கு சயாத்திரி, பாலக்காடு மலைகள் மற்றும் தென்நீலகிரி பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.

சான்று ஏடு :

Bull. Misc. Inform. Kew 1925: 130. 1925; Ceylon J.Sci. (Biol.Sci.) 12: 138. 1977; Gamble, Fl. Madras 2: 1237.1993 (re.ed); Sasidharan, Biodiversity documentation for Kerala- Flowering Plants, part 6: 399. 2004.

Top of the Page